Tre personer ved kaffemaskinen som prater og ler

Styrets årsberetning

4Service består først og fremst av dedikerte medarbeidere som hver dag utfører tusenvis av små arbeidsoppgaver. Det de alle har til felles er at deres individuelle bidrag, er det som i sum utgjør selskapets samlede regnskap. I år har vi alle lov til å være ekstra stolte av både tall og innsats. Under kan du lese styrets årsberetning for 2020 og bla deg videre til vårt detaljerte konsernregnskap og revisors beretning.

Virksomhetens art

4Service Holding AS er morselskap i konsernet 4Service Holding der virksomheten omfatter Facility Service tjenester, personalrestauranter, restauranter, catering, renhold, samt leveranse av forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på anleggscamper, fartøyer og offshore installasjoner.

Facility Service drives under merkenavnene De 3 Stuer, Eir Mat og Drikke, Søtt+Salt, Gastro og Eir Renhold. I tillegg er det etablert skreddersøm på merkevare i samarbeid med kundene på fullservice kontrakter, med blant annet tjenester som restauranter, Co-working under merkenavnet Tribe og Events.

Den landbaserte delen avforpleiningstjenester består av Camp som leverer anleggshotell med merkenavnene 4Service og Eir Camp. Offshorevirksomheten omfatter kontraktene hvor selskapet leverer forpleining på forskjellige rigger på norsk sokkel, som leveres med merkenavnet 4Service.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Det bekreftes at det avlagte regnskap gir et rettvisende bilde over utviklingen, resultatet og selskapets finansielle stilling. Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2020 og frem til dags dato av betydning for selskapet som endrer ovennevnte vurdering. Styret og ledelsen vurderer kontinuerlig selskapets driftsform, arbeidsoppgaver og personell.

Konsernet 4Service Holding AS driftsinntekter endte på 2104 mill. kr, en reduksjon på 3% mot 2019 (2178 mill. kr.). EBITDA i 2020 er 200,4 mill. kr. mot 208,2 mill. kr. i 2019. Lønnsomheten er følgelig på nivå med 2019. Årets resultat før skatt ble 50,2 mill. kr, av dette resultatet er -1,9 mill. kr ikke kontrollerende eierinteresse sin andel. Resultat etter skatt endte på 37,9 mill. kr mot et resultat på 75,2 mill, kr i 2019.

De samlede ordinære investeringene ivarige driftsmidleri 2020 var 47,7 mill. kr (2019: 46,8 mill. kr.) i konsernet. Totale eiendeler var ved utgangen av året 1 811,0 mill. kr. Arbeidskapitalen er på -147,5 mill. kr. Selskapet har ubenyttet tilgjengelig trekk reserve på 105 mill. kr, og selskapets likviditetsmessige situasjon vurderes som god.

Total egenkapital inkludert ikke kontrollerende eierinteresse var 234,1 mill. kr ved utgangen av året, dette tilsvarer en egenkapitalandel på 13 %, mot 11 % i fjor. Ved utgangen av 2020 utgjør minoritetsinteresser 1,4 mill. kr. Konsernets finansielle stilling vurderes som god.

Årets kontantstrøm bærer preg av god drift med fokus på balansen. Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 220,1 mill. kr (141,1 mill, kr). Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetervar på -52,9 mill. kr (-206,7 mill. kr). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var-163,6 mill. kr (94,3mill. kr). Beholdning av kontanter og kontant ekvivalenter beløp seg til 92,8 mill. kr ved utgangen av 2020. Tilsvarende tall for 2019 var 89,2 mill. kr.

4Service Holding AS har et resultat i 2020 på 0,0 mill. kr. Morselskapet har en egenkapitalandel på 29%, og selskapetsfinansielle stilling vurderes som god.

Redegjørelse for foretakets utsikter

I 2020 har det vært nedgang i totalmarkedene for selskapets tjenester, spesielt innenfor kantine og catering. Detskyldes Covid-19 som midlertidig har ført til reduksjonen i etterspørselen etter konsernets mat-tjenester knyttet til forretningsbygg. Våre estimater viser en reduksjon på ca. 25% totalt sett for konsernet. Konsernet har en økende markedsandel i 2020 og tar sikte på å fortsatt øke denne i 2021 De generelle markedsutsiktene er gode. Styret vurderer løpende mulighetene for ulike former for samarbeid eller oppkjøp som kan utvikle konsernet videre.

Gjennom 2020 har konsernet vist stor handlekraft, redusert kostnader, og vist at den underliggende driften er både skalerbarog robust. Samtidig har konsernet hatt stortilve kst på alle områder i 2020 på nysalg som forventes å materialisere seg i 2021. Covid-19 har vært og er utfordrende fordeler av vår virksomhet, men samtidig har det vært en mulighet for konsernet til å reorganisere, revitalisere og innovere på en slik måte at konsernet nå er bedre rustet for de mulighetene som kommer. Starten av 2021 har vist samme utvikling som i 2020, men vi ser stadig positive signaler for alle forretningsområdene i løpet av 2021. Vår satsning på salg, også i en krevende periode i 2020, gir resultater med stadig nye kontrakter innen for alle våre områder. Med eksisterende portefølje og inngåtte nye kontrakter forventervi å være tilbake på langtidsplan ved utgangen av 2021.

Fortsatt drift

Basert på ovenstående redegjørelse for konsernets resultat og finansielle stilling, bekrefter styret at årsregnskapet for 2020 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og at det er gitt et riktig bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Konsernet er fortsatt i en utviklingsfase og det er en målsetning om å konsolidere og ta ut synergier i 2021 med fortsatt organisk vekst.

Arbeids miljø

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Det har blitt avholdt 16 arbeidsmiljøutvalgsmøterfordelt på 4 arbeidsmiljøutvalg. Det har i løpet av 2020 vært rapportert inn 41 skader på ansatte i forbindelse med utførelsen av arbeid. 24 av skadene erfraværsskader og 17 av skadene var medisinsk behandling. Det en hovedsak brannskader, fallskader og kuttskader tilsvarende som i 2019. Innføring av kutt-hansker og opplæring i riktig bære- og løfteteknikk er gjennomført for å redusere risikoen for skader. Konsernet har i 2020 gjennomført 71335 kurs, registreringer og opplæring gjennom vår opplæringsplattform. I 2020 ble 4Service konsernet sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og 150 14001:2015. Korttidsfraværet i konsernet var på 2,5% (2,5%) og langtidsfraværet på 3,5% (3,8%). Konsernet 4Service Holding legger vekt på å skape et trygt arbeidsmiljø for samtlige av våre arbeidsplasser.

Likestilling

Konsernet hadde ved årets utløp 3336 ansatte, hvorav 59 % kvinner og 4l % menn. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønnene. Styret består av 6 personer inkludert varamedlem hvor av en person er kvinne. Konsernets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering og er derfor i rekrutteringsprosessene bevisst på å likestille mannlige og kvinnelige søkere. Det er i alle prosesser kompetanseprinsippet som er styrende for beslutningene. Konsernet 4Service Holding ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med forskjellig bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, religion og alder.

Ytre miljø og bærekraft

Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Konsernet har i 2020 gjennomført flere tiltak for å ta et bevisst standpunkt til bærekraft. Konsernet en dag en stor arbeidsplass som totalt gir fra seg et stort fotavtrykk hver eneste dag. Vi har i løpet av 2020 sertifisert konsernet innen ISO 14001:2015 og hatt søkelys på å følge opp mål og resultaterinnen miljø. I 2020 ble det utarbeidet en bærekrafts rapport, av en ekstern uavhengig part. Vi har måling av matsvinn i de fleste av våre kantiner og har investert i elbiler. I 2020 vant vi matprisen for årets storkjøkken for vårt arbeid med bærekraftig sjømat. 12020 ansatte vi vår egen ressurs innen sosial bærekraft som skal arbeide målrettet med inkludering av mennesker gjennom opplæring, arbeidstrening og utvikling av mennesker.

Forskning og utvikling

4Service har i 2020 videreutviklet og styrket posisjon for IZY, vår markedsledende digitalisering av Facility Service tjenester. Denne løsningen transformerer forretningsmodeller og handlingsmønster ved hjelp av teknologi for gårdeiere, leietakere og brukere av bygg. Med fokus på brukeropplevelser har dette gitt en unik markedsposisjon og mer enn 30 tusen daglige brukere i 29 bygg. Her blir alle tjenestebehov for brukere i et næringsbygg, tilgjengelig på mobile løsninger, bare ett trykk unna.

Målet er blant annetå bidra til smarte byer og smarte bygg gjennom kobling til IT infrastrukturer og smart by- og smartbygg løsninger, og samtidig bidra til økt samhandling mellom mennesker og teknologi. Gjennom dette kan man styrke lokalt næringsliv, bidra til bedre service ovenfor næringslivsaktører, innbyggere/brukere og til smart drift av bygg og anlegg. Ved digitalisering av prosesser vil dette gi økt bruk av teknologi som skytjenester, sensorer, bærbare smarte enheter og løsninger for kommunikasjon som skaper merverdi for brukere og samtidig understøttes flere av FNs bære krafts mål.

Finansiell risiko

Finansiell markedsrisiko

Konsernet harfinansiell markedsrisiko gjennom rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner. Den er ved årsslutt på 742 mill. kr. Lånets flytende rente er delvis omgjort til fast rente ved kjøp av rentederivater(renteswap). Pr 31.12.20 er totalt 17% omgjort til fast rente. Konsernet har ubetydelig valutaeksponering.

Kredittrisiko

Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Brutto kreditteksponering på balansedagen utgjør totalt 310,8 mill. kr. Konsernet har ikke gjort noen motregningsavtaler eller andre derivat avtaler for å redusere kredittrisikoen.

Likviditetsrisiko

Styret vurderer likviditeten i konsernet som god med kontantbeholdning tilgjengelig den 31.12.2020 pålydende 92,8 mill. kr. samt trekkfasilitetene som er tilgjengelig i banken.

Disponering av årets resultat

Følges av resultatregnskapet.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets oppfatning har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godttil rette for videre drift og utvikling.

Oslo, 29. april 2021

Styret i 4Service Holding Konsern

Styrets underskrifter