Salatblader

Konsernregnskap

Konsernregnskapet til 4Service Holding AS er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). 4Service Holding AS ble stiftet 09.11.2015, og 4Service Gruppen med datterselskaper ble kjøpt opp med konsernetablering 01.01.2016. Virksomheten i konsernet omfatter leveranse av forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på fartøyer og offshore-installasjoner, landanlegg (camps), personalrestauranter, renhold, samt facility service tjenester til kontor og industriplasser. Morselskapet og datterselskapene er lokalisert i Oslo kommune og Bergen kommune.

Last ned rapporten:

Last ned konsernregnskap (pdf)

NoteDRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER20202019
3Salgsinntekt2 091 1352 177 521
28Annen driftsinntekt12 768
3, 4Sum driftsinntekter2 103 9032 177 521
13Varekostnad514 465608 594
26Lønnskostnad1 215 0061 174 160
12Annen driftskostnad173 235187 636
Sum driftskostnaderI 902 706I 970 389
7Resultatandel investering i tilknyttet selskap8471 098
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)200 351208 230
9, 10Avskrivning software / kontrakter23 75912 869
8Avskrivning driftsmidler19 24615 716
11Avskrivning bruksretter42 69544 057
Sum av- og nedskrivninger85 69972 642
Driftsresultat (EBIT)114 651135 588
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt1 6942 772
14Annen finansinntekt206898
11, 16, 17Annen rentekostnad60 94840 907
14Annen finanskostnad5 4201 712
Resultat av finansposter64 46838 949
Ordinært resultat før skattekostnad50 18396 639
24Skattekostnad12 30621 437
ÅrsresuItat37 87775 202
Tilordnet:
25Aksjonærene i morselskapet39 80773 073
Ikke-kontrollerende eierinteresser1 9302 129
NoteTOTALRESULTAT20202019
Årets resultat37 87775 202
22Aktuarielle gevinster og tap på ytelsespensjoner 102
22Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres 22
Inntekter og kostnader som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet 80
Sum andre inntekter og kostnader 80
Årets totalresultat37 87775 122
Tilordnet:
25Aksjonærene i morselskapet39 80772 993
Ikke-kontrollerende eierinteresser1 9302 129
Årets totalresultat37 87775 122
NoteEIENDELER31.12.202031.12.2019
Anleggsmidler
9Software under utvikling151151
9Software46 23941 532
24Utsatt skattefordel
6,9,10Varemerke40 55140 551
6,9,10Kundekontrakter56 45062 097
6,9,10Goodwill828 914828 914
11Bruksretter261 144244 215
8Tomter, bygninger o.a. fast eiendom7 1354 681
8Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr51 12643 650
7Investeringer i tilknyttet selskap3 2602 027
23Lån til tilknyttet selskap3 097
Investeringer i aksjer og andeler33
Andre langsiktige fordringer 543542
Sum anleggsmidlerI 298 6421 268 359
Omløpsmidler
13Lager av varer og annen beholdning27 16228 981
20Kundefordringer312 785361 491
20Andre fordringer79 63853 054
18Derivater 651
21Bankinnskudd, kontanter ol.92 79489 165
Sum omløpsmidler512 379533 342
Sum eiendeler1 811 0211 801 701

Balanse pr 31 .desember

(Tall i 1000 NOK)

NoteEgenkapital og gjeld31.12.202031.12.2019
Egenkapital
Aksjekapital445445
Egne aksjer66
Annen egenkapital232 299193 585
Egenkapital tilordnet aksjonærene i mor232 737194 024
Ikke-kontrollerende eierinteresser1 3703 300
25Sum egenkapital234 107197 323
Langsiktig gjeld
24Utsatt skatt11 02916 287
11, 17Rentebærende Lån - Leieforpliktelser236 979238 696
22Pensjonsforpliktelser-5 649
15, 16, 17Rentebærende lån og kreditter669 312726 925
Øvrig langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld917 319987 557
Kortsiktig gjeld
17,18Rentebærende lån og kreditter62 22361 025
11,17Rentebærende lån - Leieforpliktelser57 10334 966
Leverandørgjeld139 329147 979
24Betalbar skatt17 55423 944
Skyldig offentlige avgifter137 635113 994
7Investering i tilknyttet selskap4 2992 220
18Derivater2 603
19Annen kortsiktig gjeld238 849232 694
Sum kortsiktig gjeld659 594616 821
Sum gjeld1 576 9131 604 378
Sum egenkapital og gjeld1 811 0211 801 701
Signaturer

Kontantstrømoppstilling - indirekte modell

NoteKontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter31.12.202031.12.2019
Resultat før skattekostnad50 18396 639
24Periodens betalte skatt- 23 944- 17 975
8,9Ordinære avskrivinger85 69972 642
13Endring i varelager1 819- 7 332
20Endring i kundefordringer48 706- 76 851
Endring i leverandørgjeld- 6 39012 627
22Forskjell mellom kostn ført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger- 5 649650
14, 17Netto finans64 46838 949
19Endring i andre tidsavgrensningsposter5 28421 718
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter220 178141 066
Kontantstrømmer fra investeringsaktivteter
8,9Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler- 47 730- 46 770
6Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak- 33- 159 903
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer- 5 167-
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter- 52 930- 206 673
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
16,17Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld-568 397
16, 17Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld- 61 025- 20 000
11, 14, 17Netto renter til/fra kredittinstitusjoner- 64 468- 38 949
25Tilbakebetaling av egenkapital-- 375 000
11, 17Netto leieforpliktelser- 38 125- 38 967
25Kjøp egne aksjer-- 1 200
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter- 163 61894 282
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter3 62828 674
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse89 16560 491
21Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt92 79489 165

Oppstilling av endringer i egenkapitalen

Note AksjekapitalEgne aksjerAnnen egenkapitalSum Ikke-kontrollerende eierinteresseSum egenkapital
Egenkapital 01.01.2019410 226-5 81120 827425 2421 171426 413
Årets resultat 73 07373 0732 12975 202
Andre inntekter og kostnader -80-80 -80undefined
Årets totalresultat 72 99372 9932 12975 122
Kapitalforhøyelse34 504 38 39372 897 72 897
Kjøp/Salg av egne aksjer -489-704-1 193 -1 193
Kapitatnedsettelse-444 2856 294437 9910 0
Tilbakebetaling av kapital -375 000-375 000 -375 000
Feil tidligere år -500-500 -500
Andre endringer -415-415 -415
25Egenkapital pr. 31.12.2019445-6193 585194 0243 300197 324
Egenkapital 01.01.2020445-6193 585194 0243 300197 324
Årets resultat 39 80739 807-1 93037 877
Andre inntekter og kostnader 00 0
Årets totalresultat 39 80739 807-1 93037 877
Andre endringer -1 092-1 092 -1 092
25Egenkapital pr. 31.12.2020445-6232 299232 7381 370234 107

Noter til regnskapet

Note 1 Grunnlag for utarbeidelse av rsregnskapet

Note 2 Konsolideringsprinsipper

Note 3 Segmenter

Note 4 Driftsinntekter

Note 5 Datterselskaper

Note 6 Oppkjøp

Note 7 Tilknyttede selskaper

Note 8 Varige driftsmidler

Note 9 Immaterielle eiendeler

Note 10 Nedskrivningstest av goodwill

Note 11 Leieavtaler

Note 12 Andre driftskostnader

Note 13 Varekostnad og varelager

Note 14 Finansposter

Note 15 Finansiell risikostyring og ledelse

Note 16 Langsiktig gjeld

Note 17 Endring i forpliktelser

Note 18 Finansielle instrumenter

Note 19 Annen kortsiktig gjeld

Note 20 Kundefordringer og andre ikke-rentebærende fordringer

Note 21 Kontanter

Note 22 Pensjoner

Note 23 Transaksjoner med nærstende

Note 24 Skatt

Note 25 Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte

Note 26 Lønnskostnader

Note 27 Estimatusikkerhet

Note 28 Offentlig støtte

Note 29 Betingede forpliktelser

Note 1 - Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet

4Service Holding AS ble stiftet 09.11.2015, og 4Service Gruppen med datterselskaper ble kjøpt opp med konsernetablering satt til 01.01.2016.

Virksomheten i konsernet omfatter leveranse av forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på fartøyer og offshore-installasjoner, landanlegg (camps), personalrestauranter, renhold samt facility service tjenester til kontor og industriplasser.

Morselskapet og datterselskapene er lokalisert i Oslo kommune og Bergen kommune.

Konsernregnskapet til 4Service Holding AS er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS), slik standardene er godkjent av EU, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven.

Konsernets vesentlige regnskapsprinsipper er inkludert i de respektive notene. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.

I konsernregnskapet legges prinsippene i et historisk kost-regnskap til grunn, med unntak av følgende regnskapsposter:

 • finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

 • finansielle instrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI)

 • betingede vederlag ved kjøp av virksomhet

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen m utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 27 Estimatusikkerhet.

Note 2 - Konsolideringsprinsipper

Konsolideringsprinsipper

Datterselskaper

Konsernregnskapet omfatter selskapsregnskapet til 4Service Holding AS (morselskap) og tilhørende datterselskaper. Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår nr konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Normalt oppnås kontroll nr konsernet eier mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet. Datterselskaper konsolideres fra dagen kontroll oppstår og frem til kontroll eventuelt opphører.

Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

Virksomhetssammenslutninger

Virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pdratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Eventuelle betingede vederlagselementer inkluderes i vederlaget til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Betingede vederlag som ikke gjøres opp i egenkapitalinstrumenter er gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres etter hvert som de pløper.

Ved kjøp av selskaper foretas en vurdering av om kjøpet reelt sett er kjøp av virksomhet eller kjøp av eiendeler. Ved kjøp av eiendeler allokeres hele kjøpesummen, inklusive overtatt gjeld, til kjøpte eiendeler proratarisk i forhold til virkelig verdi. Det innebærer at det ikke avsettes for utsatt skatt på slike kjøp.

Ved kjøp av virksomhet balanseføres identifiserbare eiendeler og forpliktelser, inkludert identifiserte åmerverdier, til virkelig verdi p overtakelsestidspunktet. Dersom summen av vederlaget på overtakelsestidspunktet overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Goodwill allokeres til kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter. Goodwill amortiseres ikke, men testes årlig for verdifall. Virkelig verdi av goodwill vurderes oftere enn en gang i året dersom det er hendelser eller endrede forhold som indikerer mulig verdifall.

Dersom virkelig verdi av netto eiendeler i en virksomhetssammenslutning overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres differansen umiddelbart på overtakelsestidspunktet. Det avsettes for utsatt skatt på forskjellen mellom virkelig verdi og bokførte verdier for alle eiendeler og forpliktelser i en virksomhetssammenslutning med unntak av goodwill.

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Normalt inntreffer dette ved eierandel mellom 20 og 50 prosent. Tilknyttede selskaper innregnes til anskaffelseskost på kjøpstidspunktet. Videre innregnes enhetene etter egenkapitalmetoden.

Balanseført beløp inkluderer eventuelle merverdier og goodwill identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert med senere avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene. Dette gjelder fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Nr konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null. Ytterligere tap innregnes ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.

Eliminering av transaksjoner og konsernmellomværende

Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste, er eliminert.

Note 3 - Segmenter

Tall i NOK 1000

For ledelses formål er konsernet organisert i forretningsenheter basert p bransjene hvor konsernet opererer, og har følgende tre rapporteringspli ktige driftssegment:

Facility Services (FS) segmentet

FS segmentet tilbyr tjenester innen kantinedrift, catering, renhold og totalansvar for alle tjenester innen næringsbygg

Camp I Forpleiningstjenester

Campsegmentet tilbyr tjenester innen forpleiningstjenester på brakkerigger og annleggshotell.

Offshore

Offshoresegmentet tilbyr tjenester innen drift av rigger og floteller offshore knyttet til matservering og overnatting.

Adm

De resterende av konsernets øvrige aktiviteter vises i kolonnen ‘Adm”. Disse aktivitetene er i hovedsak knyttet til ledelse av konsernet.

Ledelsen overvker driftssegmentenes driftsresultat regelmessig og benytter denne informasjonen til foreta analyser av de ulike driftssegmentenes prestasjoner samt foreta beslutninger om ressursallokering. Driftssegmentenes prestasjoner vurderes basert på driftsresultat og måles konsistent med driftsresultatet i konsernregnskapet.

Spesifikasjon av konsernets rapporteringspliktige driftssegmenter presenteres nedenfor.

(Annen driftsinntekt nedenfor er mottatt Kompensasjonsstøtte, se note 28)

Driftssegmenter

Per 31.12.2020Facility ServicesCampOffshore BackofficeGAAPØvrig/ ElimKonsolidert
Driftsinntekter1 167 476576 411407 0352 4510-62 2392 091 134
Intern omsetning-31 587-17 3120-2 451051 3500
Annen driftsinntekt9 9912 778000012 769
Sum inntekter1 145 880561 877407 03500-10 8882 103 903
Varekost231 494211 62679 96100-8 617514 465
DB I914 385350 251327 07400-2 2711 589 438
Lønn636 675180 663262 10556 237-5 64984 9751 215 006
Andre driftskostnader45 06775 69717 50557 843-51 91129 034173 235
DB II232 64493 89147 464-114 08057 560-116 280201 197
Lokal adm kost85 45022 2518 57900-116 2800
DB III147 19471 64038 885
Allokerte felleskostnader51 92823 30613 469- 88 704000
DB IV95 26648 33425 415- 25 37657 5600201 197
Resultatandel Tilknyttet selskap - 847 - 847
Drifsresultat I EBITDA95 26647 48725 415-25 37657 5600200 351
Per 31.12.2019Facility ServicesCampOffshoreBackofficeGAAPØvrig/ElimKonsolidert
Driftsinntekter1 140 034684 096397 0289 4242068-55 1292 177 521
Intern omsetning- 16 668- 29 2790- 3 133049 0800
Annen driftsinntekt0000000
Sum inntekter1 123 366654 817397 0286 2912 068- 6 0492 177 521
Varekost277 723243 19691 57400- 3 898608 594
DB I845 643411 621305 4546 2912 068- 2 1511 568 927
Lønn603 283194 198232 341143 3291 00901 174 160
Andre driftskostnader45 57796 37014 89880 443- 47 502- 2151187 646
DB II196 783121 05358 214-217 48148 5620207 132
Lokal adm kost75 01224 2499 969- 109 230000
DB III121 77196 80448 246- 108 25148 5620207 132
Allokerte felleskostnader49 02221 59711 195- 81 814000
DB IV72 74875 20837 051- 26 43748 5620207 132
Resultatandel Tilknyttet selskap 1 098 01 098
Driftsresultat /EBITDA72 74876 30637 051- 26 43748 5620208 230

Andre opplysninger - Balanse

Konsernet maler og rapporterer segmentene p omsetning, resultatmargin og EBITDA. Avskrivninger og finansposter allokeres ikke til de enkelte segmentene. Konsernet har heller ingen regelmessig oppfølgning av balanseposter på segmentnivå.

Geografisk informasjon20202019
Norge2 071 8172 177 521
Øvrige stater32 0860
Totale inntekter2 103 9032 177 521

Omsetning utenfor landets grenser stammer fra aktivitet på UK sokkel med mNOK 10,7 og Internasjonalt farvann med mNOK 21,3. 4Service Offshore AS er forenklet registrert i UK og er skattepliktig for aktivitet p UK sokkel

Note 4 - Driftsinntekter

Tall i NOK 1000

Leveringsforpliktelser

Informasjon relatert til konsernets konkrete leveringsforpliktelser og regnskapsføringen av den tilhørende inntekt gis under:

FS - Kantinedrift

Kantinedrift kan struktureres på ulike måter og følgende tre forretningsmodeller utdypes nedenfor: Management kantiner, Risk kantiner og Kommersielle kantiner.

- Management kantiner: 4Service belaster kunden/grdeier et fast management fee for drift av kantinen, mens kunden betaler selv for matvarer/varelager. Management fee-et er normalt gjenstand for indeksjustering i kontraktsperioden.

Det er relativt konkret detaljeringsnivå på leveringsforpliktelsen i kontraktene. Avtalen baserer seg ofte på et avtalt kvalitetsnivå og regulerer blant annet åpningstider, vareutvalg, serviceniv, varekvalitet, menyer, renhold/vedlikehold etc. Leveringsforpliktelsen er imidlertid ansett være en daglig drift av kantinen i kontraktsperioden. Leveringsforpliktelsen er den samme hver dag i hele kontraktsperioden, og har samme mønster for overføring til kunden. Leveransen er derfor ansett være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse. Indeksjusteringer av vederlaget inntektsføres i den perioden indeksjusteringen gjelder.

- Risk kantiner: 4Service belaster kunden eller gårdeier et fast management fee for drift av kantinen. I tillegg belastes kunden/kundens ansatte for antall bespisninger til avtalt fast pris. 4Service har risikoen for varelageret.

Det er også her relativt konkret detaljeringsnivå på leveringsforpliktelsen i kontraktene. Avtalen baserer seg ofte på et avtalt kvalitetsniv og regulerer blant annet pningstider, vareutvalg, service, varekvalitet, menyer, priser for mat/bespisning, renhold/vedlikehold etc. Drift av kundens kantine, og produksjon/salg av mat til kundens ansatte, er ansett som en samlet kantinetjeneste. Leveransen er ansett være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse. Det variable betalingen for antall bespisninger allokeres til den dagen dette gjelder. I praksis innebærer dette at management fee-et inntektsføres løpende over kontraktsperioden, og betaling for bespisning/mat nr dette leveres.

- Kommersielle kantiner: Dette er typisk kaffebarer (og restauranten Edda) i tilknytning til bygg hvor 4Service allerede drifter kantinen. Inntektene kommer fra omsatte varer og tjenester i perioden.

Leveringsforpliktelsen er å levere de varer (mat/drikke) som kunden bestiller. Dette er et vanlig varesalg, som inntektsføres på salgstidspunktet.

FS - Renholdstjenester

«Renholdstjenester» består av alle typer løpende og periodisk renhold i blant annet forretningslokaler, offentlige institusjoner som skoler og kulturhus, kommunikasjonsknutepunkter eller anleggscamper.

Det er i alle tilfeller to eller maks tre ulike leveringsforpliktelser i kontraktene; daglig/ukentlig renhold av lokalene, eventuelt periodevis renhold — som vindusvask, tepperens etc. og avtalt timehonorar for tilleggsleveranser.

Følgende leveringsforpliktelser er identifisert:

(1) Daglig/ukentlig avtalt renhold (iht serieunntaket)

(2) Engangs-/tilleggs- tjenester

(3) Periodisk renhold

FS - Facifity Services og Coworking

Forretningsomrdet Facility Services (FS) kalles også ofte Facility Management og innebærer drift av hele bygg med alt som hører til, som for eksempel renholdstjenester, posthndtering, varemottak, kantine, resepsjon, vaktmestertjenester mm.

Forretningsomrdet Coworking er en tjeneste der vi stiller kontorplasser inkl, forskjellige tjenester disponible for kunden. Konseptet er en sammensatt tjeneste med forutsigbare kostnader og valgfritt servicenivå slik at kunden kan slippe forholde seg til andre tjenesteleverandører.

Dette er et relativt nytt konsept som ligner noe på tradisjonell hoteildrift der det i stedet er kontorplasser som leies ut på kort og halvlang basis. Tilknyttet kontorplassene vil det være mulighet for kjøp av bla kantine, catering, møterom og resepsjon. Kundene kan være enkeltpersoner, mindre foretak, oppstartsbedrifter, prosjektbaserte bedrifter etc.

For Facility Service kontrakter vil det er flere ulike leveringsforpliktelser i kontraktene; eksempelvis daglig/ukentlig renhold av lokalene, periodevis renhold, kantineretter i avtalt pningstid, catering tjenester, resepsjonstjenester (antall timer bemannet resepsjon).

For Coworking så vil leveringsforpliktelsen være å stille en eller flere kontorplasser til rådig het for kunden. I forlengelsen av utleie av kontorplasser vil det være naturlig å selge kantinetjenester og møterom samt resepsjonstjenester.

Camp

Forretningsomrdet Camp leverer forpleiningstjenester til virksomheter innen industri og bygg-/anlegg. Disse har behov for anleggshotell i forbindelse med drift, bygging og vedlikehold av f.eks. olje/gassanlegg, båter samt vei/jernbaneprosjekter. Forpleining er summen av de velferdstjenester som tilbys - dette inkluderer blant annet resepsjonstjenester, måltidsservering, renhold og vaktmestertjenester.

Enkelte camper driftes som anleggshotell, hvor kundene bestiller rom og betaler en avtalt døgnpris for kost og losji.

Inntektsføring av vederlaget foretas den perioden innlosjering skjer. En annen kontraktstype legger opp til at kunden bærer en større del av risikoen da de betaler en fast pris for en gitt kapasitet (oppgitt i for eksempel antall brakkerigger eller antall rom) samt en lavere stykkpris for antall overnattingsdøgn med kost og losji. Hvor mange bodøgn kunden vil benyttet er ikke bestemt i kontraktene, og vil kunne variere.

Kunden vil normalt eie/leie riggen selv, mens 4Service kun leverer forpleiningstjenester. I enkelte tilfeller vil 4Service selv leie inn riggen. I sistnevnte tilfelle vil det først vurderes om kontrakten med kunden inneholder en leieavtale, og i så fall om denne er finansiell eller operasjonell. I de fleste tilfeller har kunden tilgang på en viss kapasitet og ikke bestemte rom eller arealer, slik at kontraktene ikke anses å inneholde en utleieavtale.

Leveringsforpliktelsen i disse avtalene er vurdert å være klar til å levere forpleiningstjenester når kunden ber om dette, og ikke de enkelte bodøgn. Leveringsforpliktelsen er vurdert være en løpende forpleiningstjeneste over avtaleperioden. Leveringsforpliktelsen er den samme hver dag i hele kontraktsperioden, og har samme mønster for overføring til kunden. Leveransen er derfor ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse. Transaksjonsprisen består av et fast vederlag (management fee) som inntektsføres løpende over kontraktsperioden, mens døgnprisen representerer et variabelt vederlag som inntektsføres når innlosjering foretas.

Forpleiningstjenester Offshore

Innenfor offshore leveres forpleiningstjenester (mat og renhold) p olje- og gassrigger off-shore, eller floteller i tilknytning til slike rigger. Det inngås typisk rammekontrakter for levering av tjenester, som angir priser og vilkår for tjenesten. Kontraktene er langsiktige med løpende kapasitetsavklaring basert på kunden konkrete behov (typisk 1-2 ukers avrop/ varsling av behov). Antall rigger den enkelte kunde kjøper forpleiningstjenester til, vil kunne variere over rammekontraktens varighet. Vederlaget er i de fleste kontrakter basert på en avtalt bemanning i samsvar med antall personer som er riggen i den aktuelle perioden avropet gjelder. Bemanningen følger normalt en trappetrinnsmodell, og er økende jo flere personer som er på riggen i den aktuelle perioden. Enkelte kontrakter kan ha avtalt en minimumsbemanning uavhengig av antall personer på riggen.

Leveringsforpliktelsen er en løpende forpleiningstjeneste som er den samme hver dag i kontraktsperioden. Leveransen er ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser, som regnskapsføres som en samlet leveringsforpliktelse.

Ettersom kontraktene er kortvarige, vil i praksis inntekten for en periode samsvare med beløpet som foretaket har rett til å fakturere for den aktuelle perioden.

Opplysninger om disaggregert inntekt
Under følger en oppdeling av konsernets inntekter:

For året som sluttet 31. Desember 2020

RapporteringssegmenterFacility ServicesCampOffshoreAdmØvrig/ElimSum
Viktige produkter and tjenester
Forpleiningstjenester 576 418407 035 983 453
Kantinedrift402 458 402 458
Catering38 111 38 111
Renhold579 473 579 473
Facility Services/Coworking147 434 147 434
Annet9 9912 778 0-59 794- 47 025
Sum1 177 467579 195407 035 -59 7942 103 903

For året som sluttet 31. Desember 2019

RapporteringssegmenterFacility ServicesCampOffshoreAdmØvrig/ ElimSum
Viktige produkter and tjenester
Forpleiningstjenester 684 096397 028 1 081 124
Kantinedrift574 553 574 553
Catering38 464 38 464
Renhold484 347 484 347
Facility Services/Coworking42 669 42 669
Annet0009 424-53 061-43 637
Sum1 140 0341 140 034397 0289 424-53 0612 177 521

Vesentlige kundekontrakter
I forretningsområdet Offshore har konsernet en kunde som alene sto for ca mNOK 197 av total omsetning konsernet.
Ut over nevnte kunde er et ingen enkeitkontrakter i konsernet som utgjør en vesentlig størrelse.

Note 5 - Datterselskaper

Følgende datterselskaper er inkludert det konsoliderte regnskapet:

SelskapAnskaffelsesdatoHjemlandHovedvirksomhetEier- og stemmeandel 2020Eier- og stemmeandel 2019Eier- og stemmeandel 2018
4Service Gruppen AS22.12.2015NorgeAnnet100%100%100%
4Service AS04.11.2011NorgeCamp100%100%100%
4Service Landanlegg AS19.10.2010NorgeCamp100%100%100%
4Service Facility AS06.12.2016NorgeFS100%100%100%
4Service Offshore AS23.11.2009NorgeOffshore100%100%100%
4Service Offshore Hotels AS21.01.2016NorgeOffshore100%100%100%
4Service FS AS20.09.2017NorgeFS100%100%100%
4Service Eir Renhold AS06.12.2016NorgeFS100%100%100%
4Service Eir Camp AS27.06.2018NorgeCamp100%100%100%
4Service Catering AS04.04.2019NorgeFS100%100%NA
Ren Pluss Eiendom AS06.12.20 16NorgeAnnet100%100%100%
Izy AS07.02.2019NorgeAnnet100%100%100%
Lahaugmoen Innkvartering AS13.05.2014NorgeCamp70%70%70%

4Service Holding har i 2020 gjennomført en juridisk restrukturering for forenkle selskapsstrukturen i konsernet:

 • Selskapene Søtt+Salt Kantine AS og Brest AS er innfusjonert i 4Service Facility AS (tidligere 4Service Kantine AS)
 • Selskapene Gastro Kitchen og Søtt+Salt AS er innfusjonert i 4Service Catering AS (tidligere Gastro Catering AS)
 • Selskapet Kraft Drift AS er innfusjonert i 4Service Eir Renhold AS
 • Selskapet Søtt+Salt Gruppen AS er innfusjonert i 4Service Gruppen AS

Tilgang i 2019
Konsernet kjøpte selskapene Søtt+Salt Gruppen AS (med datterselskaper), Gastro Catering AS (med datterselskap) og Brest AS i hhv mai, mai og juni 2019. Resultatlinjer er medtatt for eierperioden og eiendeler og gjeld er innregnet p utgende balanse pr 31.12.19
Av de sistnevnte selskapene er det etter restruktureringen i konsernet i 2020 kun tidligere Gastro Catering AS - n 4Service Catering AS - som gjenstår som selvstendig juridisk enhet.

Ikke-kontrollerende eierinteresser
Lahaugmoen Innkvartering AS sine resultatlinjer, eiendeler, gjeld og egenkapital er konsolidert i konsernregnskapet og 30% av resultatet og egenkapitalen er ført som ikke-kontrollerende eierinteresser.

Note 6 - Oppkjøp

Tall i NOK 1000

Oppkjøp av virksomhet:
Konsernet har i 2020 hatt en pause i strategiske oppkjøp for å samkjøre prosesser og hente ut synergier fra oppkjøp tidligere år. Nedenfor er en opplisting av oppkjøpene konsernet gjorde i 2019.

Kjøpene er finansiert med kontanter og emisjoner. Kontantene er kommet til disposisjon fra løpende refinansiering av langsiktig Iån hos DNB.

Alle selskapene er hjemmehørende i Norge og som hovedregel delfinansieres oppkjøpene med rettede emisjoner for å søke å beholde de oppkjøpte enhetenes kompetanse og kunderelasjoner i konsernet.

Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpene fordeler seg som følger:

Tilgang 2020Tilgang 2019
Gastro, Søtt+Salt og bRest
Eiendeler
Anleggsmidler 3 700
Kontanter og kontantekvivalenter 23 600
Fordringer 23 700
Varelager 4 200
Patenter og lisenser 400
055 600
Gjeld
Leverandørgjeld -12 000
Betingede forpliktelser 0
Avsetninger -37 300
Forpliktelse ved utsatt skatt -21 200
0-70 500
Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi0-14 900
Trademark 40 600
Kundekontrakter 55 900
Goodwill 174 800
Kjøpesum 256 400
Kapitalforhøyelse* 72 896
Kontanter 183 504
Kjøpesum-256 400
Betalt i kontanter 183 504
Kontanter mottatt -23 600
Netto kontanter ut -159 904

*Med kapitalforhøyelse menes at selger har fått aksjer i morselskapet gjennom konvertering av selgerkreditt. For å se effekten på konsernregnskapet se tabellen nedenfor.

Omsetning og resultat i oppkjøpte selskaper:20202019
(FØR/ETTER konserninnregning)
Omsetning FØR oppkjøp 104 196
Omsetning ETTER oppkjøp 186 012
Omsetning-290 209
Ordinært resultat FØR oppkjøp 4 596
Ordinært resultat ETTER oppkjøp 9 756
Ordinært resultat-14 353

Forpliktelse ved utsatt skatt består i hovedsak av forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler.

Inkludert i verdien av goodwill er kunderelasjoner, ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med konsernets eksisterende virksomhet. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balanseføringskriteriet i lAS 38 og er derfor ikke balanseført separat.

Bokført goodwill er allokert til de kontantgenerende enhetene, representert ved segmentene (se note 3 Segmenter og note 10 Nedskrivningstest goodwill). Goodwill består kun av konserngoodwill og avskrives derfor ikke skattemessig.

Se for øvrig note 27 ‘Estimatusikkerhet”

Note 7 - Tilknyttede selskaper

Tall i NOK 1000

Investeringer i selskaper der konsernet eier eller har stemmerettigheter mellom 20 % og 50 % behandles som tilknyttede selskaper. Tilknyttede selskaper behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden innebærer at konsernet, i henhold til eierandelen, innregner andel av resultat etter skatt i det selskapet man har invester i, men med fradrag for interne gevinster, utbytte, og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris p aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. Dersom andelen av den innregnede egenkapitalen er negativ, er den oppført som en forpliktelse i konsernregnskapet, da konsernet vurderer det som svært sannsynlig at det vil innfri sine forpliktelser.

Samtlige tilknyttede foretak er innregnet etter egenkapitalmetoden. Samtlige TS inngår i segmentet Camp.

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttede selskaper:

LandIndustriEierandelStemmeandel
Viken Innkvartering ASNorgeCAMP50 %50 %
Ørin Overnatting ASNorgeCAMP34 %34 %
Flesland Innkvartering ASNorgeCAMP33 %33 %

Oppstilling over andel av resultat og egenkapital for tilknyttede selskaper i konsernet: (se for øvrig note 23 ‘Transaksjoner med nærstende”)

Viken Innkvartering ASØrin Overnatting ASFlesland Innkvartering ASSum
Balanseført verdi 01.01.2020- 2042060- 2007- 151
Andel resultat etter skatt 2020- 11241199- 963- 888
Kapital innskudd --
Balanseført verdi 31.12.2020 (EIENDEL) 3259 3259
Balanseført verdi 31.12.2020 (EIENDEL)- 1328 - 2970- 4299

Viken Innkvartering ASØrin Overnatting ASFlesland Innkvartering ASSum
Balanseført verdi 01.01.2019294732- 2265- 1239
Andel resultat etter skatt 2019- 49913282581087
Kapital innskudd --
Balanseført verdi 31.12.2019 (EIENDEL) -2060 -2060
Balanseført verdi 31.12.2019 (EIENDEL)- 204 - 2007- 2211

Viken Innkvartering ASØrin Overnatting ASFlesland Innkvartering ASSum
Balanseført verdi 01.01.2020- 2042060- 2007- 151
Andel resultat etter skatt 2020- 11241199- 963- 888
Kapital innskudd --
Balanseført verdi 31.12.2020 (EIENDEL) 3259 3259
Balanseført verdi 31.12.2020 (EIENDEL)- 1328 - 2970- 4299

Basert på en helhetsvurdering hvor størrelse og kompleksitet er tatt i betraktning er ingen av de tilknyttede selskapene vurdert å være vesentlige for konsernet. Det er derfor ikke satt opp separate oppstillinger som viser balanse og resultat for hvert tilknyttet selskap.

Note 8 - Varige driftsmidler

Tall i NOK 1000

Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Nr eiendeler selges eller utrangeres blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost inkluderer alle utgifter som kan henføres direkte til kjøp eller tilvirkning av eiendelen. For egentilvirkede driftsmidler inngår også andelen av andre utgifter som kan henføres til driftsmiddelet og lnekostnader i anskaffelseskost.

Varige driftsmidler balanseføres dersom det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket og eiendelens anskaffelseskost kan mIes pålitelig. Etterfølgende utgifter ved ombygging og utskiftning av deler balanseføres dersom tilsvarende kriterier er oppfylt. Gjenstående balanseført verdi knyttet til utskiftede deler resultatføres. Kostnader til service, reparasjon og vedlikehold kostnadsføres løpende.

Hver vesentlig komponent av varige driftsmidler avskrives over estimert utnyttbar levetid. Driftsmidler avskrives ved bruk av lineær metode.

Leide driftsmidler som ikke kan forventes overtatt ved utløp av leieperioden avskrives over det korteste av leieperioden og utnyttbar levetid. Leide driftsmidler som forventes overtatt ved utløp av leieperioden avskrives over forventet levetid.

Avskrivningsperiode og metode vurderes årlig, og utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning. Endring innregnes som en estimatendring.

2020Driftsløsøre, inventar, utstyr og bilerTomter, bygninger og annen fast eiendomSum
Anskaffelseskost 0 1.01.202090 33510 598100 933
Tilgang22 1485 30427 452
Avgang- 13 564-- 13 564
Anskaffelseskost 31.12.98 92015 902114 821
--
Akkumulert avskrivning 01.0139 4388 45547 893
Avgang avskrivninger- 8 921- 1 657- 10 578
Årets avskrivning driftsmidler17 2771 96019 246
Akkumulert avskrivning/nedskrivning 31.12. 47 7948 76756 561
Balanseverdi 31.12.20 *51 1267 13558 261

*I driftsløsøre inngår finansiell lease eiendeler med NOK 20 542 i balanseført verdi pr 3 1.12.20

Økonomisk levetid3 - 5 år5 - 50 år
Avskrivningsmetodelineærtlineært
2019Driftsløsøre, inventar, utstyr og bilerTomter, bygninger og annen fast eiendomSum
Anskaffelseskost 01.01.201952 5396 7755 314
Tilgang ved oppkjøp i året11 4475 97817 425
Tilgang23 75038324 133
Avgang- 4 649-- 4 649
Anskaffelseskost 31.12.83 08713 13696 223
--
Akkumulert avskrivninger 01.0116 9051 47118 376
Akkumulert avskrivning oppkjøpte selskap9 1064 69613 802
Årets avskrivning driftsmidler13 4272 28815 716
Akkumulert avskr./nedskr. 31.12.39 4388 45547 893
-
Balanseverdi 3 1.12.19 *43 6504 68148 330

*I driftsløsøre inngår finansiell lease eiendeler med tNOK 17 658 i balanseført verdi pr 31.12.19

Økonomisk levetid3 - 5 år5 - 50 år
Avskrivningsmetodelineærtlineært

Se for øvrig note 16 “Pantsatte eiendeler / sikkerhetsstillelser"

Note 9 - Immaterielle eiendeler

Tall i NOK 1000

Goodwill
Goodwill balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Goodwill amortiseres ikke, men testes årIig for verdifall. Eventuelle nedskrivninger av goodwill reverseres ikke selv om grunnlaget for verdifallet ikke lenger er tilstede.

Goodwill allokeres til de kontantgenerende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som er oppkjøpt eller som forventes f synergier fra oppkjøpet.

Kundekontrakter
Kundekontrakter er kontraktsfestede kundeforhold / kunderelasjoner. Kundekontrakter som anskaffes separat balanseføres til virkelig verdi (kost) på anskaffelsestidspunktet. Kundekontrakter anskaffet i virksomhetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Kundekontrakter har begrenset utnyttbar levetid og føres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulert amortisering. Amortisering foretas lineært overkundekontraktens/kundeforholdets levetid.

Varemerke
Varemerker anskaffet i virksomhetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi p oppkjøpstidspunktet, med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Varemerker amortiseres ikke, men testes årlig for verdifall.

Programvare
Utgifter knyttet til kjøp av ny programvare er balanseført som en immateriell eiendel dersom disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden til hardware. Normalt amortiseres programvare lineært over 3 år. Utgifter pådratt for vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvare kostnadsføres med mindre endringene i programvaren øker den fremtidige økonomiske nytten av programvaren.

 • Forskning og utvikling
  Kostnader til intern utvikling av immaterielle eiendeler balanseføres nr det kan demonstreres at;- Det er sannsynlig at eiendelen ferdigstilles

 • Det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket og eiendelens anskaffelseskost kan måles pålitelig

Balanseførte kostnader inkluderer materialer, lønn og sosiale kostnader samt andre kostnader som kan allokeres til utviklingen av eiendelen. Internt utviklede eiendeler amortiseres lineært over forventet utnyttbar levetid. Amortisering starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk i virksomheten. Eiendeler som ikke er tilgjengelig for bruk, testes årlig for verdifall.

2020GoodwillKontrakterTrademarkSoftware og andre immaterielle eiendeler Software under utviklingSum
Anskaffelseskost 01.01.2020920 57269 41240 55151 5611511 082 246
Tilgang ved oppkjøp i året
Tilgang 5 167 20 278 25 445
Avgang 3 280 3 280
Anskaffelseskost 31.12.920 57274 57940 55168 5591511 104 411
Akkumulert avskr. 01.0191 6587 315 9 374 108 348
Akkumulert avskr oppkjøpte selskap
Årets avskrivning immaterielle eiendeler 10 814 12 945 23 759
Akkumulert avskr./nedskr. 31.1291 65818 129 22 319 132 107
Balanseverdi 31.12.828 91456 45040 55146 239151972 305
Økonomisk levetidUbestemtGj.sn. 6 arUbestemt3 år
AvskrivningsmetodeIALinearIALineærAvskrives ved bruk
2019GoodwillKontrakterTrademarkSoftware og andre immaterielle eiendeler Software under utviklingSum
Anskaffelseskost 01.01.2019743 54413 514 25 059 782 116
Tilgang ved oppkjøp i året 3 866 151 4 016
Tilgang 177 02855 898 40 55122 636 296 113
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.920 57269 41240 55151 5611511 082 246
Akkumulert avskr. 01.0191 658678 2 734 95 070
Akkumulert avskr oppkjøpte selskap 408 408
Årets avskrivning immaterielle eiendeler 6 637 6 232 12 869
Akkumulert avskr./nedskr. 31.1291 6587 315 9 374 108 348
Balanseverdi 31.12.828 91462 09740 55142 187151973 899
Økonomisk levetidUbestemtGj.sn. 6 arUbestemt3 år
AvskrivningsmetodeIALinearIALineærAvskrives ved bruk

Tilgang GW, kundekontrakter og trademark i 2019 er fra oppkjøp i perioden og omtalt i note 6
Tilgang Software og andre immaterielle eiendeler kommer av nytt CRM system, nytt lønnssystem og utviklingen av en app knyttet til kantinedrift og FS virksomhet.

"IZY" app er en inhouse løsning som er markedsledende p knytte kantinebrukere tettere på både personalrestaurant og kontorlokalenes øvrige fasiliteter.
Se for øvrig note 27 “Estimatusikkerhet’

Note 10 - Nedskrivningstest av goodwill

Tall i NOK 1000

Balanseført goodwill i konsernet utgjør pr 31.12.2020 MNOK 823. Hovedsakelig er goodwillen knyttet til oppkjøp innenfor FS segmentet . Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som driftssegment i henhold til note 3 Driftssegmenter.

Bokført verdi av goodwill:20202019
FS735 268735 268
Camp63 54563 545
Offshore30 10130 101
Sum828 914828 914
Bokført verdi av kundekontrakter:20202019
FS53 27158 010
Camp3 1794 087
Sum56 45062 097
Bokført verdi av trademark:20202019
FS40 55140 551
Sum40 55140 551

Konsernet tester goodwill for nedskrivning minst årlig, eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Nedskrivningsvurderingen er gjennomført av selskapet innenfor et kvalitetssikret rammeverk. Vurderingen ble gjort pr 31.12.2020.

Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Det er i verdifalitesten forutsatt en forsiktig årlig vekst i prognoseperioden og 2 % vekst i terminalleddet.

Følgende forutsetninger benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2020:

FSCampOffshore
Diskonteringsrente10,5 %10,5 %10,5 %
Vekstrate2 %2 %2 %
Dekningsbidrag20 %15 %15 %

Facility Services (FS)

Beregning av bruksverdi for den kontanstrømgenererende enheten FS er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av kontantstrømmer fra budsjetter godkjent av ledelsen for de neste årene. Markedet for Facility Services er i vekst da kundene ofte ønsker økt fleksibilitet, servicetilbud og samhandling, samt at de kan fokusere på sin kjernekompetanse. Basert på ledelsens forståelse og prognoser er forventningen til årene som kommer videre sterk vekst i markedet og en økt markedsandel.

Forpleiningstjenester (CAMP)

Beregning av bruksverdi for Camp, er også kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av kontantstrømmer basert på budsjetter godkjent av ledelsen for de neste årene. Markedssituasjonen for Camp er i svært stor grad basert på omfanget av bla vei- og jernbaneprosjekter gjennom blant annet revidert NTP og større byggeaktiviteter. Basert på ledelsens forståelse og forventet omfang av større prosjekter i kommende år er forventningen til 2021 og påfølgende periode videre vekst med mange store prosjekter i offentlig regi.

Offshore

Beregning av bruksverdi for segmentet Offshore, er følgelig også kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av kontantstrømmer i vedtatte budsjetter godkjent av ledelsen for de neste årene. Markedssituasjonen for Offshore er i stor grad basert på omfanget av aktivitet på sokkel. Vesentlige bevegelser i bla oljepris vil på halvlang sikt påvirke aktiviteten i offshorenæringen . Basert på ledelsens forståelse og forventet aktivitetsniv i offshorenæringen er forventningen at markedet holdes relativt stabilt i overskuelig fremtid.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi

Beregning av bruksverdi for de kontantstrømgenererende enhetene, er mest sensitiv for følgende forutsetninger:

Diskonteringsrente

Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reftekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontanstrømgenererende enheten sammenlignes med. Egenkapitalkostnad er beregnet med bakgrunn i CAPM-modellen. Renten som er benyttet for diskontering av kontantstrømmene er 10,5 % for alle tre KGE ene.

Dekningsbidrag

Dekningsbidrag er basert på gjennomsnittlig margin de siste tre årene før budsjettperiodens start. Alle CGU ene har fast dekningsbidrag i hele budsjettperioden, med bakgrunn i forventet totalmarked og konkurransesituasjon.

Vekstrate

Vekstrate i perioden er basert på ledelsens forventninger til markedsutviklingen.

Basert på tilgjengelig informasjon og ledelsens kunnskap til markedet, forventes noe økning i vekst de neste årene. Ledelsens forventninger er basert p historisk trendutvikling og offentlige bransjeanalyser. Som følge av usikkerhet i forventningene, blant annet på grunn av Korona, kan det være behov for justering av på et senere tidspunkt. Erfaringene fra pandemien har likevel vist at konsernet har opprettholdt god lønnsomhet og omsetning, med en robust kundemasse, samtidig som det har vært en god ordretilgang på de fleste av vare områder.

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger

Alle oppkjøpene er fra nyere tid, og nedskrivningstesten har ikke avdekket noe behov for ytterligere analysering av de underliggende verdier.

Segmentene vil først være i en nedskrivningssituasjon ved betydelig endring i de forutsetninger som er lagt til grunn. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig mulighetsomrde vil medføre at balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp.

Note 11 - Leieavtaler

Tall i NOK 1000

Implementering
IFRS 16 er anvendt fra 1.1.18.

4Service innregner en leieforpliktelse og en tilhørende rett-til-bruk eiendel for alle leieavtaler, med unntak av leieavtaler under 12 måneder, samt leieavtaler for leieobjektet er av lav verdi (under TNOK 50). Eiendeler av lav verdi som var innregnet som finansiell leasing etter NGAAP er ikke utelatt.

Presentasjon
I balansen innregnes nverdien av fremtidig leieforpliktelse som rentebærende ln og verdien av leieavtalen (bruksretten) innregnes som anleggsmiddel. Renter og avdrag knyttet til leieforpliktelsen inngår i finanskostnader, mens avskrivning knyttet til bruksretten inngår i avskrivninger. Både avdrag og renter på balanseførte leieforpliktelser er i kontantstrømoppstillingen klassifisert som finansieringsaktiviteter.

Leiekontrakter
Inngående leieavtaler består av;

 • Leie av kontorlokaler
 • Leie av lokaler for drift av kantine/restaurant
 • Leie av boligrigger og tomter til etablering av brakkebyer ol. (camps)
 • Leie biler og maskiner
 • Leie av driftsløsøre (f.eks. kopper og kar til kantinedrift)

Leieforpliktelser
Leieforpliktelser måles til verdien av de kontraktsmessige utbetalingene til utleier over leiekontraktsperioden, med diskonteringsrenten i kontrakten - med mindre denne ikke kan leses direkte, brukes konsernets inkrementelle lånerente ved oppstart av leieavtalen. Variable betalinger er kun inkludert i mlingen av leieforpliktelsen dersom de følger av en indeks eller rente. I slike tilfeller forutsetter den innledende mlingen av leiekostnaden at det variable elementet vil forbli uendret i løpet av leieperioden. Leieforpliktelsen revurderes når KPI justeringen blir kjent/fastsatt. Diskonteringsrenten holdes uendret. Andre variable utbetalinger kostnadsføres i den perioden de gjelder.

Bruksretteiendeler
Bruksrettigheten til innregnet leiekontrakt («rett-til-bruk eiendeler») måles til nverdien av leiebetalingene, redusert for eventuelle incentiver og økt for:

 • Leiebetalinger utført ved begynnelsen av eller før leiekontrakten begynner,
 • Påløpte direkte kostnader, og
 • Avsetninger til eventuelle fjerningsforpliktelser knyttet til den leide eiendelen.

Etter initiell maling vil leieforpliktelsene kunne øke som et resultat av beregnede renter og reduseres for innbetalt leie.

Bruksrett-eiendeler avskrives lineært over leiekontraktens gjenværende løpetid, eller over gjenværende økonomisk levetid for eiendelen hvis dette vurderes være kortere enn leiekontrakten. Når estimert leieforpliktelse revideres mht. endret løpetid (grunnet for eksempel overveiende sannsynlighet for at oppsigelsesopsjon blir utøvd), justeresden balanseførte verdien av leieavtalen for gjenspeile de betalinger som skal foretas over den reviderte løpetiden. Det benyttes en justert diskonteringsrente. Den justerte diskonteringsrenten er leieavtalens implisitte rente for resten av leieperioden dersom denne renten lett kan fastsettes, eller som leietakers marginale lånerente på tidspunktet for revurderingen dersom leieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes. Balanseført verdi av leieavtalene (bruksretten) blir tilsvarende justert når estimert antall fremtidige leiebetalinger endres. Den reviderte balanseførte verdien avskrives over den gjenværende (reviderte) leieperioden.

Diskonteringsrenten
Den implisitte renten i leieavtalen, er generelt ikke kjent, og foretakets marginale lnerente er benyttet som diskonteringsrente.

For neddiskontering av leieforpliktelsen er det beregnet en diskonteringsrente for avtaler med varighet 1-3 år og 4-10 år. For kontrakter innregnet i 2020 er renten hhv 4,6% og 5,34%

Bruksretteiendeler
Konsernets bruksretteiendeler er kategorisert og presentert tabellen under:

Bruksretteiendeler 2020BygningerKjøretøyTotalt
Anskaffelseskost 1. januar 2020305 37621 678327 054
Tilgang av bruksretteiendeler29 0874 27233 359
Avhendinger000
Justeringer og reklassifiseringer26 265026 265
Anskaffelseskost 31. desember 2020360 72825 950386 678
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar 202074 4378 40282 839
Avskrivninger40 6222 07342 695
Nedskrivninger i perioden000
Avhendinger000
Justeringer og reklassifiseringer000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember 2020115 05910 475125 534
Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 2020245 66915 475261 144
Laveste av gjenstende leieperiode eller økonomisk levetid1-10 år1-5 år
AvskrivningsmetodeLineærLineær
Bruksretteiendeler 2019BygningerKjøretøyTotalt
Anskaffelseskost 1. januar 2019250 87313 167264 040
Tilgang av bruksretteiendeler51 9908 51160 501
Avhendinger000
Justeringer og reklassifiseringer2 51302 513
Anskaffelseskost 31. desember 2019305 37521 678327 054
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar 202035 6303 15238 782
Avskrivninger38 8075 25044 057
Nedskrivninger i perioden000
Avhendinger000
Justeringer og reklassifiseringer000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember 201974 4388 40282 839
Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 2019230 93813 277244 214
Laveste av gjenstende leieperiode eller økonomisk levetid1-10 år1-5 år
AvskrivningsmetodeLineærLineær

Leieforpliktelser

Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger20202019
Mindre enn 1 år53 17246 722
1-2 år47 89639 721
2-3 år40 13133 496
3-4 år37 24930 994
4-5 år29 75329 192
Mer enn 5 år131 165140 319
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31.12339 365320 444
Endringer i leieforpliktelser20202019
Totale leieforpliktelser 01.01256 004231 972
Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden (netto)73 48975 197
Betaling av hovedstol-38 125-38 967
Betaling av renter-13 786-12 199
Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser00
Omregningsdifferanser00
Totale leieforpliktelser 31.12277 582256 004
Kortsiktige leieforpliktelser40 60334 966
Langsiktige leieforpliktelser236 979221 038
Netto kontantstrøm fra leieforpliktelser51 91151 165

Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner p konsernets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter. Konsernet har ikke vesentlige restverdigarantier knyttet til sine leieavtaler.

Andre leiekostnader innregnet i resultatetTotal
Variable leiebetalinger kostnadsført i perioden0
Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler (inkl kortsiktige leieavtaler av lav verdi)4 265
Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi (ekskl kortsiktige leieavtaler over)40 751
Totale leiekostnader inkludert i andre driftskostnader45 016

Anvendte praktiske løsninger
Konsernet leier også PC-er, IT-utstyr og maskiner med avtalevilkr fra i til 3 år. Konsernet har besluttet ikke innregne leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, og innregner dermed ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for noen av disse leieavtalene. I stedet kostnadsføres leiebetalingene når de inntreffer. Konsernet innregner heller ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for kortsiktige leieavtaler, som presentert i tabellen over.

Variable leiebetalinger
I tillegg til leieforpliktelsene over er konsernet bundet til betale variable leiebetalinger for noen av sine leieavtaler. De variable leiebetalingene kostnadsføres når de inntreffer.

Opsjoner om å forlenge en Ieieavtale
Konsernets leieavtaler av bygninger har leieperioder som varierer mellom 5 og 15 år. Flere av avtalene inneholder en rettighet til forlengelse som kan utøves i løpet av avtalens siste periode. Ved inngelse av en avtale vurderer konsernet om rettigheten til forlengelse med rimelig sikkerhet vil utøves.

Kjøpsopsjoner
Konsernet leier maskiner og utstyr og kjøretøy med en leieperiode mellom 3 og 5 år. Noen av disse leiekontraktene inkluderer en opsjon til kjøpe eiendelene ved endt leieperiode. Ved inngelse av en avtale vurderer konsernet om en kjøpsopsjon med rimelig sikkerhet vil utøves.

Note 12 - Andre driftskostnader

Tall i NOK 1000

Andre driftskostnaderNote20202019
Fraktkostnader 610465
Energikostnader 8 8318 520
Reklame 3 9914 743
Reparasjon og vedlikeholdskostnader 4 9443 176
Leiekostnader/ leasing1445 01648 992
Reisekostnader 19 67822 721
Konsulenthonorar og innleie av personell 6 5865 317
Tap på fordringer 3 169207
Transaksjonskostnader -3 679
Andre driftskostnader 80 41089 815
Sum andre driftskostnader 173 235187 636
Spesifikasjon revisjonshonorar: 20202019
Lovplagt revisjon 1 3211 307
Andre attestasjonstjenester 12244
Andre tjenester utenfor revisjon 1 086806
Skatterådgivning
Sum revisjonshonorar 2 5292 156

Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret.

Note 13 - Varekostnad og varelager

Tall i NOK 1000

Varelageret består i all hovedsak av matvarer og drikkevarer samt rekvisita for forpleining og kantine (f.eks. sengetøy og renholdsutstyr).

Varelageret står oppført til det laveste av historisk kost og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert salgspris fratrukket henførbare salgsutgifter. Kostnadene som inngår i kostpris er direkte kost (kostpris), toll og frakt. For solgte varers kost legges FIFO til grunn.

Ukurans i varelager har historisk sett vært minimal. Eventuell ukurant mat kastes løpende.

Varekostnader20202019
Varekostnader461 171554 022
Andre varekostnader53 29454 572
Sum varekostnader514 465608 594
Varelager20202019
Råmaterialer, til kost27 16228 981
Ferdigvarer
Sum 27 16228 981

Varelager er pantsatt for langsiktig rentebærende lån, se note 16.

Note 14 - Finansposter

Tall i NOK 1000

Finansinntekter20202019
Verdiendring derivater0651
Andre finansinntekter 206 247
Annen renteinntekt1 6942 772
Sum finansinntekter1 9003 670
Finanskostnader20202019
Verdiendring derivater3 4320
Renter på gjeld60 948 40 907
Andre finanskostnader1 9881 712
Sum finanskostnad66 36842 619

Note 15 - Finansiell risikostyring og ledelse

Tall i NOK 1000

4Service konsernet blir gjennom virksomheten eksponert for ulike typer finansiell risiko:

 • Markedsrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Kredittrisiko

Konsernets finansielle eiendeler består i utgangspunktet av kundefordringer, kontanter og kontantekvivalenter som stammer direkte fra konsernets drift. Konsernet har også en liten andel derivater (rente-swaps).

Konsernets finansielle forpliktelser, bortsett fra derivater, består av ordinære lån, leverandørgjeld og andre forpliktelser. Den primære hensikten med disse finansielle forpliktelsene er finansiere konsernets operasjonelle virksomhet.

Styret har et overordnet ansvar for etablering av og tilsyn med konsernets rammeverk for risikostyring. Konsernet identifiserer og analyserer den risikoen konsernet er eksponert for, fastsetter rammer for akseptabelt risikonivå og tilhørende kontroller.

Markedsrisiko

i) Renterisiko

4Service sin finansiering er basert p flytende renter og konsernet er derfor utsatt for renterisiko. Konsernet inngår rentebytteavtaler for deler av lånet der risikobildet tilsier det. Som hovedregel benyttes ikke rentebytteavtaler for å sikre den effektive renteeksponeringen. Konsernet har ikke som et uttalt mål er å minimere rentekostnadene og volatiliteten knyttet til fremtidige rentebetalinger, men ønsker likevel holde disse på et akseptabelt nivå.

Rentesensitivitet
Tabellen under viser effekten p resultat før skatt ved en endring i renten med +/- 50 basispunkter. Analysen forutsetter at øvrige variabler holdes konstante.

Sensitivitet for renteendringer20202019
Finansiell eiendeler med variabel rente92 79489165
Finansiell forpliktelse med variabel rente902 466851 162
Netto finansiell fordring (- gjeld)- 809 672- 761 997
Effekt på resultat etter skatt og egenkapital
ved økning av rentene med 50 basispunkter- 3 158- 2 972
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter3 1582 972

Rentesikring

4Service har inngått 4 rentebytteavtaler for deler av lånene. Rentebytteavtalene har forfall i april 2020, januar 2022, november 2022 og januar 2023. Normalt sikres renten på et lån tilsvarende mellom 20 % og 50 % av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. To av rentebytteavtalene ble inngått i 2017 og to ble inngått i 2019. Tabellen under viser effekten på verdien av rentebytteavtalene ved endring i renten med +/- 50 basispunkter. Analysen forutsetter at øvrige variabler holdes konstante.

Sensitivitet for renteendringer20202019
Virkelig verdi av rentebytteavtalene-2 603826
Virkelig verdi av rentebytteavtalene
ved økning av rentene med 50 basispunkter- 3 5102 678
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter-1 695-1 018
Effekt på resultat etter skatt og egenkapital
ved økning av rentene med 50 basispunkter- 9071 853
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter907-1844

ii) Valutarisiko
4Service har ikke virksomhet i andre land enn Norge, men gjør enkelte mindre innkjøp med oppgjør i utenlandsk valuta. Foretakets fordringer og gjeld i utenlandsk valuta utgjør et uvesentlig beløp på balansedagen. Det er ikke foretatt sensitivitetsberegninger på valutarisiko.

Konsernet sikrer ikke valutarisiko, grunnet lite omfang av transaksjoner i andre valuta enn NOK.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall. Konsernets fremgangsmåte for håndtere dette å er sikre, så langt som mulig, at konsernet alltid vil ha tilstrekkelig likviditet for kunne betjene sine forpliktelser, både under normale og krevende forhold, og uten pådra seg uakseptable tap eller risiko for skade konsernets omdømme. Ubenyttede kredittreserver dekkes i Note 16.

Tabellen nederst i note 16 viser forfallsanalyse for konsernets finansielle forpliktelser.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart ikke vil oppfylle sine forpliktelser knyttet til et finansielt instrument eller en kontrakt, noe som fører til et økonomisk tap. Konsernet er eksponert for kredittrisiko fra operasjonelle aktiviteter (hovedsakelig kundefordringer) og fra finansieringsaktiviteter, herunder innskudd i banker og finansinstitusjoner.

i) Kundefordringer og andre fordringer
Kredittrisiko relatert til kunder hndteres av hvert enkelt forretningsomrde i henhold til konsernets retningslinjer, prosedyrer og kontroller knyttet til kredittrisikostyring. En kundes kredittverdighet vurderes basert på et kredittvurderingsscorecard og kundens kredittgrenser defineres i samsvar med denne vurderingen.

Kundefordringer og andre fordringer i balansen er presentert netto etter avsetninger for forventet tap.

Det henvises til note 20 for konsernets eksponering for kredittrisiko p kundefordringer (forfallsmatrise).

ii) Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bundne og ikke bundne bankinnskudd. Kredittrisikoen knyttet til bankinnskudd er begrenset da motparten er banker med høy kredittrating. De strenge kravene til kredittverdighet innebærer at det forventes at motpartene vil oppfylle sine forpliktelser. Konsernet har ikke gjort plasseringer i pengemarkedsfond eller noterte verdipapirer.

Kapitalforvaltning
For kapitalforvaltning er det primære fokuset sikre at konsernet beholder en sunn kapitalstruktur som støtter virksomheten og maksimerer aksjonærenes verdier. I lys av forandringer i generelle økonomiske forutsetninger, vurderer konsernet sin kapitalstruktur og gjør endringer i den. For opprettholde eller justere kapitalstrukturen kan konsernet justere utbyttebetalinger til aksjonærene, returnere kapital til aksjonærene eller utstede nye aksjer. Konsernet overvåker kapital for sikre at covenantkravene konsernet er underlagt overholdes.

20202019
Rentebærende lån 1 025 6161 061 612
Kundefordringer og andre fordringer 392 423414 545
Fratrukket kontanter og andre kontantekvivalenter 92 79489 165
Netto gjeld 540 399 577 901
Egenkapital 234 107197 323
Totalkapital 1 811 0211 801 701
Sum kapital og netto gjeld 1 576 9131 604 378
Belåningsgrad 87 %89 %
CovenantsBeskrivelseTerskelMåletidspunkt
LeverageTotal netto gjeld over justert EBITDA4,8Kvartalsvis
Cashflow coverForholdet mellom Cashflow og Gjeldskostnader1:1Kvartalsvis
Capital expenditureInvesteringer, men justert for en rekke unntakMNOK 40Kvartalsvis

Leverage ratio i covenants kravene ovenfor er kvartalsvis fallende.Med dagens restriksjonene som det offentlige har pålagt samfunnet, relatert til Covid-19, er det en del utfordringene i bransjen. Det forventes en lettelse på tiltakene utover i året og konsernet forventer å overholde Covenants kravene som ligger i 2021, basert på disse forutsetningene.

Note 16 - Langsiktig gjeld

Tall i NOK 1000

Rentebærende lån og kreditter regnskapsføres til provenyet som mottas, netto etter transaksjonsutgifter. Lånene blir deretter regnskapsført til amortisert kost. Virkelig verdi er i det alt vesentligste lik bokført verdi fordi vilkårene i lånene anses reflektere gjeldende markedsvilkår på balansedagen.

Balanseført verdi
Forfall 20202019
Sikret
Banklån DNBse under740 000800 000
Leieforpliktelse 277 581256 004
Leasinggjeld 16 50017 658
Sum langsiktig gjeld 1 034 0811 073 662
Leieforpliktelse med forfall innen 1 år 58 67234 966
1. års avdrag langsiktig gjeld 60 00060 000
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag 915 410978 696
Banklån og sikkerhet
Selskapet har følgende lånefasiliteter tilgjengelig:
Forfall20202019
Fasilitet A31.12.2022180 000240 000
Fasilitet B3 1.12.2023560 000560 000
KassekredittSe under105 00085 000
Skattetrekksgaranti 49 00049 000

Selskapet inngikk i 2019 en ny låneavtale på totalt NOKm 885.

Fasilitet A nedbetales med NOKm 15 hvert kvartal, med avdrag første gang ved utgangen av Q1 2020.

Fasilitet B nedbetales i sin helhet ved forfall 31.12.2023.

Kassekreditten er rullerende med fornyelse hver 12. mnd. Det er pr. 3 1.12.20 ikke trukket av kassekreditten.

Som sikkerhet for lånet er det tatt pant i konsernets kundefordringer, varelager og driftstilbehør.

Bokført verdi av pantsatte eiendeler er:

20202019
Kundefordringer310 785361 491
Varelager27 16228 981
Driftstilbehør319 406292 545

Renteswap

Lånets flytende rente er delvis omgjort til fast rente ved kjøp av rentederivater (rente swap). Pr 31.12.20 er totalt 17% omgjort til fast rente. Se note 15 for en beskrivelse av renterisiko og note 18 for kategorisering av finansielle instrumenter.

Covenants krav

Se note 15 Finansiell risikostyring og ledelse.

Forfallsstruktur

Tabellen nedenfor viser forfallsanalyse for konsernets finansielle forpliktelser basert på de kontraktsmessige, ikke diskonterte betalingene. Når en motpart har et valg om når et beløp skal betales, er forpliktelsen inkludert med den tidligste datoen der virksomheten kan forventes matte betale. Finansielle forpliktelser hvor man er pålagt å betalte tilbake på forespørsel er inkludert i "mellom 3-12 måneder" kolonnen.

Gjenstående tid
31.12.20200-3 måneder3-12 måneder1-5 år> 5 årSum
Finansielle forpliktelser
BankIån17 22345 000680 000-742 223
Leieforpliktelse14 66844 004166 029131 165355 865
Leverandørgjeld137 635---137 635
Sum169 52689 004846 029131 1651 235 723
Gjenstående tid
31.12.20190-3 måneder3-12 måneder1-5 år> 5 årSum
Finansielle forpliktelser
BankIån16 02545 000740 000-801 025
Leieforpliktelse13 15239 456145 175140 319338 101
Leverandørgjeld147 979---147 979
Sum177 15684 456885 175140 3191 287 105

Leasingforpliktelse

Leasingforpliktelse er nærmere beskrevet i Note 11 Leieavtaler

Note 17 - Endring i forpliktelser

Tall i NOK 1000

Endring i forpliktelser som stammer fra finansieringsaktiviteter:

2020Kortsiktig rentebærende gjeld og kreditterLangsiktig rentebærende gjeld og kreditterLeieforpliktelserTotalt
1.januar 202061 025726 925256 0041 043 954
Endring av regnskapsprinsipp -
Kontantstrømmer - opptak av lån -
Kontantstrømmer - nedbetaling av lån- 61 025 - 38 125- 99 150
Endring i estimert nåverdi (rente) - 13 786- 13 786
Omklassifisering lang- til kortsikt60 000- 60 000 -
Netto Tilgang/Kjøp 73 48973 489
Andre nettoendringer2 2232 387-4 610
31. desember 202062 223669 312277 5821 009 117

Endring i forpliktelser som stammer fra finansieringsaktiviteter:

2019Kortsiktig rentebærende gjeld og kreditterLangsiktig rentebærende gjeld og kreditterLeieforpliktelserTotalt
1.januar 201918 650232 953231 972483 575
Endring av regnskapsprinsipp -
Kontantstrømmer - opptak av lån 800 000 800 000
Kontantstrømmer - nedbetaling av lån- 18 650 - 232 953- 38 967- 290 569
Endring i estimert nåverdi (rente) - 12 199- 12 199
Omklassifisering lang- til kortsikt60 000- 60 000 -
Netto Tilgang/Kjøp 75 19775 197
Andre nettoendringer1 025- 13 075 - 12 050
31. desember 201961 025726 925256 0041 043 954

Note 18 - Finansielle instrumenter per kategori

Tall i NOK 1000

Tabeller nedenfor presenterer 4Service konsernets klasser av finansielle instrumenter og tilhørende bokført verdi etter IFRS 9.

Finansielle eiendeler:

Per 31.12.2020Finansielle eiendeler til amortisert kostFinansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatSum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende fordringer -
Langsiktig pensjonsmidler og andre finansielle eiendeler -
Kundefordringer310 785 310 785
Andre fordringer83 778 83 778
Kontanter og kontantekvivalenter93 067 93 067
Rentebytteavtaler --
Sum finansielle eiendeler487 630 -487 630
Per 31.12.2019Finansielle eiendeler til amortisert kostFinansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatSum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende fordringer -
Langsiktig pensjonsmidler og andre finansielle eiendeler -
Kundefordringer361 491 361 491
Andre fordringer53 705 53 705
Kontanter og kontantekvivalenter89 165 89 165
Rentebytteavtaler 830830
Sum finansielle eiendeler504 361 830505 191

Finansielle forpliktelser:

Per 31.12.2020Finansielle forpliktelser til amortisert kostFinansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatSum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 946 894 946 894
Kortsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser62 223 62 223
Leverandørgjeld og annen ikke rentebærende gjeld139 329 139 329
Rentebytteavtaler 2 6022 602
Sum finansielle forpliktelser1 148 4462 6021 151 048
Per 31.12.2019Finansielle forpliktelser til amortisert kostFinansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatSum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser982 929 982 929
Kortsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser61 025 61 025
Leverandørgjeld og annen ikke rentebærende gjeld147 979 147 979
Sum finansielle forpliktelser1 191 932-1 191 932

Note 19 - Annen kortsiktig gjeld

Tall i NOK 1000

Annen kortsiktig gjeld20202019
Lønn og feriepenger170 130128 548
PåIøpte kostnader38 48750 151
Forskuddsfakturerte inntekter10 67114 790
Annet19 56139 204
Sum238 849232 693

Note 20 - Kundefordringer og andre ikke-rentebærende fordringer

Tall i NOK 1000

Kundefordringer20202019
Kundefordringer (brutto)316 172364 646
Avsetning for tap på krav- 3 387-3 155
Sum kundefordringer (netto)312 785361 491

Alle kundefordringer har forfall innen ett r. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap p kundefordringer. Konsernets avsetning til tap på kundefordringer er basert på konkrete vurderinger av hver enkelt fordring.

Avsetningene pr 31.12 gjenspeiler derfor den samlede tapsrisikoen man ser pr 31.12. Konsernets kundebase er fordelt på ulike segmenter (se note 3), men det er historisk sett små forskjeller mellom segmentene når det gjelder realiserte tap på kundefordringer. Konsernet har ikke gjort noen motregningsavtaler eller andre derivatavtaler for å redusere kredittrisikoen. Balanseført verdi av kundefordringer er tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til "normale" betingelser. Virkelig verdi forutsettes derfor ikke avvike vesentlig fra bokført verdi.

Aldersfordeling og avsetning til tap kundefordringer
Tabellen under vises maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen fordelt etter alder.

2020Ikke forfalt<30 dager30 - 60 dager61 - 90 dager> 91 dagerSum
Bokført verdi kundefordringer262 23039 1916 3263 6211 416312 784
2019Ikke forfalt< 30 dager30 - 60 dager61 - 90 dager> 91 dagerSum
Bokført verdi kundefordringer243 11158 73816 9339 12433 585361 491

Aldersfordelingene viser akkumulerte aldersfordelte kundereskontroer for konsoliderte selskaper. Det forventede tap er basert på en konkret vurdering av kundefordringene pr 31.12.20 og fordringenes alder.

Andre ikke-rentebærende fordringer20202019
Forskuddsbetalte kostnader18 10918 280
Fordringer tilknyttede selskaper
Fordringer på ansatte 53
Andre kortsiktige fordringer60 52934 720
78 63853 054

Note 21 - Kontanter og kontantekvivalenter

Tall i NOK 1000

20202019
Kontanter i bank og kasse92 79489 165
Kassakreditt00
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen92 79489 165

Konsernet har ubenyttede kredittfasiliteter på 105 MNOK i kassakreditt. Det er foreligger ingen restriksjoner p bruken av disse midlene.

Note 22 - Pensjoner

Tall i NOK 1000

Innskuddspensjon (ITP)
Selskaper i konsernet med egne ansatte er pliktig til ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Alle selskapene i konsernet har litt ulike ITP ordninger som følge av oppkjøpene de seneste årene. Ordningene strekker seg fra rene OTP avtaler p 2% til innskuddsavtaler p S%/8% for lønn p hhv 1-7,1G og 7,1G - 12G.

AFP
Enkelte av selskapene i konsernet har AFP ordninger.

Ytelsespensjon (YTP)
Ytelsespensjonen i Offshore-virksomheten er avviklet pr 01.01.2020 og er erstattet av en innskuddsordning. Balanseført forpliktelse fra tidligere r er ført over resultat i 2020.

I forbindelse med tariffoppgjøret for flyttbare innretninger i 2016 ble partene enige om en omlegging av den tariffestede pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning. Omleggingen har drøyd ut i tid i påvente av ny Pensjonstrygd for sjømenn.
Den såkalte NRT-ordningen (60-67 r) erstattes n av ny Pensjonstrygd for sjømenn og AFP, i tillegg til den allerede innførte innskuddsordning (3/15 %) som erstatter tidligere ytelsesordning.

Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:

20202019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 454
Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 114
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnader 321
Arbeidsgiveravgift 407
Inntektsført avviklet pensjonsforpliktelse- 5 649
Netto pensjonskostnader på ytelsesplaner- 5 6493 296
Kostnader ved innskuddsplaner i Norge24 49722 260
Totale pensjonskostnader18 84825 556

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

2020202020192019
FondertSumFondetSum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1.25 44425 44422 93022 930
Tilgang og avgang- 25 444- 25 444--
Nåverdi av årets opptjening -2 4542 454
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen -596596
Avvik som følge av endring i data -- 530- 530
Pensjonsutbetalinger -- 5- 5
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12--25 44425 444
Endringer brutto pensjonsmidler:
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.120 49320 49318 54918 549
Avkastning på pensjonsmidler -482482
Premieinnbetalinger -1 9091 909
Avvik som følge av endring i data- 20 493- 20 493- 441- 441
Pensjonsutbetalinger -- 5- 5
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12--20 49320 493
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12--- 4 951- 4 951

Endringer i forpliktelsen:

20202019
Netto pensjonsforpliktelse 1.1- 5 649- 4 999
Resultatført pensjonskostnad5 649- 3 296
Aktuarielt, finansielt tap/gevinst mm.0102
Premiebetalinger (ekskl. adm kostnader)02 229
Arbeidsgiveravgift av innbetaling0314
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.0- 5 649
Balanseførte pensjonsmidler
Balanseført pensjonsforpliktelse0- 5 649

Note 23 - Transaksjoner med nærstående

Tall i NOK 1000

Transaksioner med tilknyttede selskaper
4Service konsernet har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Det er i all hovedsak kjøp/salg av renholdstjenester og eller administrasjon. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser.

De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger:

Viken Innkvartering AS SalgKjøpBeløp til gode
20205 78707 387
20197 84401 753
Ørin Overnatting AS SalgKjøpBeløp til gode
202011 2670996
12 54201 149
Flesland Innkvartering AS SalgKjøpBeløp til gode
202026 46406 395
201919 24906 284

Mellomværende med tilknyttede selskaper
4Service konsernselskaper har mellomværende med tilknyttede selskaper. Tallene under viser 4Service konsern sin andel av langsiktige lån ytet til tilknyttet selskap, fra eierne (iht eierandel).

Flesland Innkvartering AS RenteinntektFordring
20201403 104
20191332 956

Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med tilknyttede selskaper:

20202019
Kundefordringer14 7779 186
Leverandørgjeld00
Sum14 7779 186

Se note 26 for opplysninger om lån og godtgjørelse til ledelse og styre.

Note 24 - Skatt

Tall i NOK 1000

Kostnad ved skatt innregnet i resultatet:
20202019
Periodeskatt
Betalbar skatt (periodeskatt)17 55423 944
Justering av periodeskatt foregående år- l 1250
Utsatt skatt:
Endring forpliktelse ved utsatt skatt- 5 258- 3 609
Annet111 102
Skattefradrag for underskudd i 2020 (Covid 19)1 1250
Endring i skattesats
Kostnad ved skatt12 30621 437
Avstemming av effektiv skattesats
20202019
Resultat før skatt (inkl, avviklet virksomhet)50 18396 639
Skatt beregnet til 22 %11 04021 261
Effekt av for mye/for lite betalt forrige år
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel- 2 505- 3 277
Ikke fradragsberettigede kostnader2 5061 329
Ikke skattepliktig inntekt
Effekt av endring i skattesats*
Annet1 2652 125
Kostnad ved skatt12 30621 437
Kostnad ved skatt i resultatregnskapet12 30621 437
Kostnad ved skatt avviklet virksomhet00
Kostnad ved skatt12 30621 437

Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt:

Midlertidige forskjellerBalanse Resultatregnskap Andre inntekter og kostnader (OCI)
202020192020201920202019
Eiendel ved utsatt skatt
Pensjon0- 5 6495 6497520- 102
Anleggsmidler- 28 803- 8 527- 20 2761 460
Omløpsmidler- 2 848- 1 143- 1 705- 838
Avsetninger og kortsiktig gjeld- 12 468- 8 706- 3 762- 630
Underskudd til fremføring- 2 4550- 2 455- 4 549
Eiendeler ved utsatt skatt — brutto- 46 574- 24 025- 22 549- 3 8050- 102
Forpliktelser ved utsatt skatt
Immaterielle eiendeler92 27189 812- 2 459- 6 636
Anleggsmidler4 0421 620- 2 422- 5 074
Annet3926 6253 5293 999
Forpliktelser ved utsatt skatt — brutto96 70598 057- 1 352- 7 71100
Netto midlertidige forskjeller50 13174 032- 23 901- 11 516
Netto utsatt skatt11 02916 287- 5 258- 2 533- 22
Avstemming av netto forpliktelse ved utsatt skatt
20202019
Åpningsbalanse per 1.1.16 287- 2 255
Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via resultatoppstillingen- 5 258- 3 609
Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via andre inntekter og kostnader0- 22
Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt anskaffet i virksomhetssammenslutninger 20 827
Netto forpliktelse ved utsatt skatt per 31.1211 02916 287
Konsernets underskudd til fremføring per 31desember 2019 forfaller som følger:
20202019
Ingen forfallsfrist00
Sum underskudd til fremføring00

Utdeling av utbytte til morselskapets aksjonærer påvirker hverken selskapets periodeskatt eller forpliktelse ved utsatt skatt.

Note 25 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte

Aksjekapital

Antall aksjerPålydendeBalanseført
Ordinære aksjer 31.12.19444 730 0650,001444 730 (i hele kr)
Ordinære aksjer 31.12.20444 730 0650,001444 730 (i hele kr)

Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte.

Antall aksjer (1000) Aksjekapital (NOK 1000) Overkurs (NOK 1000)
202020192020201920202019
Ordinære aksjer IB444 730402 024445444 730118 44710 769
Tilført kapital 42 706 38 393
Kapitalnedsettelse - 444 285 444 285
Tilbakebetalt kapital - 375 000
Utgangen av året444 730444 730445445118 447118 447
Egne aksjer til pålydende6 3006 30066

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 31.12.20:

Aksjonær:Antall aksjer:Eierandel:
Norvestor VII, L.P262 547 73859,04 %
Jon Invest AS 27 167 7416,11 %
Ave Trebua AS 25 167 7415,66 %
Erland Invest AS 25 167 7415,66 %
Vida-Holding AS18 000 0004,05 %
Vissit AS10 365 3002,33 %
4Service Holding AS (egne aksjer)6 299 7541,42 %
Villa & Co AS6 250 0001,41 %
Mumac Holding AS4 636 9421,04 %
Jon Holm Holding AS4 506 1501,01 %
Steg AS3 680 9810,83 %
Spant AS3 680 9810,83 %
Ingvarda AS3 500 0000,79 %
Tore Wigtil3 496 5030,79 %
Henning Stordal3 382 0850,76 %
JSF Holding AS3 381 4250,76 %
Rowan Brown Holding AS3 351 7500,75 %
Umami AS2 838 5250,64 %
Salt AS2 838 5250,64 %
Søtt AS2 838 5250,64 %
Aksjer eid av konsernledelsen:
Vissit AS (Tor Rønhovde, CEO)10 365 3002,33 %
York AS (Finn Rune Kristensen, CFO)1 500 0000,34 %

Kapitalnedsettelse

20202019
Ordinære aksjer
NOK 0,85 per aksje i des 2019*0375 000
Sum0375 000

*Utbytte utbetalt i desember 2019 var en tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Egne aksjer

AntallVederlagAndel av aksjekapital
Beholdning 1. januar 20206 299 755 1,42 %
Netto tilgang gjennom året-
Beholdning 31. desember 20206 299 755 1,42 %

Note 26 - Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte

Tall i NOK 1000

LønnskostnaderNote20202019
Lønn 977 114921 742
Arbeidsgiveravgift 165 029133 130
Styrehonorar 450450
Pensjonskostnad2218 84825 556
Andre sosiale kostnader 53 56593 282
Totale lønnskostnader 1 215 0061 174 160
Antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret: 2 1321 948
Alle ansatte jobber i Norge.

Konsernet har innskuddspensjon som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.

Konsernet har frem til og med 2019 i tillegg hatt ytelses-pensjonsordning i datterselskapet 4Service Offshore AS som omfattet 139 årsverk pr 31.12.19. Ordningen er avviklet i 2020 og erstattet av en innskuddspensjonsordning.

Reversert pensjonsforpliktelse er ført over resultat i 2020

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer.

Ytelser til ledende ansatte

Konsernledelsen består av konserndirektør og økonomidirektør

2020StyrehonorarLønnBonusNaturalytelserPensjonskostnadSamlet godtgjørelse
Ledende ansatte
Tor Rønhovde, CEO 2 450 97722 619
Finn Rune Kristensen, CFO 1 827 152722 051
-
Styret -
Fredrik Weldingh Korterud, styrets leder150 150
Ståle Kolbjørn Angel, styremedlem100 100
Eva Marie Helene Aubert, styremedlem- -
Are Stenberg, styremedlem100 100
Per Åge Sandnes, styremedlem100 100
Samlet godtgjørelse4504 277-2491455 120
2019StyrehonorarLønnBonusNaturalytelserPensjonskostnadSamlet godtgjørelse
Ledende ansatte
Tor Rønhovde, CEO 2 367 110702 547
Finn Rune Kristensen, CFO 1 800 100153702 123
-
Styret -
Fredrik Weldingh Korterud, styrets leder150 150
Ståle Kolbjørn Angel, styremedlem100 100
Jan Otto Klausen, styremedlem- -
Are Stenberg, styremedlem100 100
Per Åge Sandnes, styremedlem100 100
Samlet godtgjørelse4504 1671002631415 121

Note 27 - Estimatusikkerhet

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.

Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:

 • Nedskrivning/reversering av goodwill og andre immaterielle eiendeler samt varige driftsmidler og reversering av nedskrivninger for varige driftsmidler
 • Virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser ved oppkjøp
 • Leieavtaler - fastsettelse av leieperiode for kontrakter med fornyelsesopsjoner

Immaterielle eiendeler

Selskapets balanseførte goodwill, kundekontrakter og merkevarenavn vurderes årlig for nedskrivning og for eventuelt reversering av tidligere nedskrivninger. Virksomheten er til en viss grad påvirket av konjunkturer som kan medføre svingninger i virkelig verdi av virksomheten. Verdsettelsene av de ulike etablerte segmentene vil naturlig variere innenfor et intervall på +/- 20 %. Konsernet har investert i utviklingen av en egen app for kommunikasjon og interaksjon med kantinebrukere og leietakere i FS bygg. Appen er pt bransjeledende og et klart konkurransefortrinn i kampen om nye kontrakter. Investeringene er aktivert som en immateriell eiendel og avskrives over forventet levetid.

Kostprisallokering

4Service Holding (4Service) må fordele kostpris for ervervede virksomheter på ervervede eiendeler og overtatt gjeld basert på anslått virkelig verdi. 4Service har engasjert uavhengige verdivurderingseksperter til å bistå med å fastsette virkelig verdi av ervervede eiendeler og overtatt gjeld. Verdivurderingene forutsetter at ledelsen gjør betydelige vurderinger ved valg av metode, estimater og forutsetninger. Vesentlig oppkjøpte immaterielle eiendeler som 4Service har innregnet, omfatter kundebase og merkenavn. Forutsetninger som legges til grunn for vurdering for immaterielle eiendeler, omfatter, men er ikke begrenset til, anslått gjennomsnittlig levetid på kundeforholdet basert på kundeavgang, gjenværende kontraktsperiode og gjenanskaffelseskost justert for en teknologifaktor for software samt forventet teknologisk og markedsmessig utvikling. Forutsetninger som legges til grunn for verdifastsettelse av eiendeler, omfatter men er ikke begrenset til gjenanskaffelseskost for varige driftsmidler. Ledelsens beregninger av virkelig verdi er basert på forutsetninger som antas være rimelige, men som har en iboende usikkerhet, og som følge av dette kan de faktiske resultatene avvike fra beregningene.

Leieavtaler

Vesentlige skjønnsmessige vurderinger ved fastsettelse av leieperiode for kontrakter med forlengelsesopsjoner Konsernet har flere leieavtaler knyttet til kontorbygg og annen fast eiendom som inneholder forlengelsesopsjoner. En forlengelsesopsjon er inkludert i beregningen av en leieforpliktelse dersom ledelsen med rimelig sikkerhet kan si at en kontrakt vil forlenges. Ledelsen har utøvd skjønn i vurderingen av hvilke relevante faktorer som kan skape et insentiv til forlenge en leieavtale. Som en del av denne vurderingen har ledelsen tatt i betraktning den opprinnelige leieperioden og vesentligheten av den underliggende eiendelen (kontorbygg og annen fast eiendom).

Note 28 - Offentlige tilskudd

Tall i NOK 1000

Den pågående Koronapandemien Norge (og verden for øvrig) har påvirket vår virksomhetsutøvelse. Regnskapsåret 2020 med pandemi og generell lock down samfunnet har presset både omsetning og marginer i særlig FS segmentet. Her er det særlig catering og kantiner som har blitt vesentlig berørt. Omsetningen i Camp er også redusert, mens Offshore segmentet vært mindre påvirket.

Flere av de rammede selskapene i konsernet kvalifiserer for kontantstøtte fra myndighetene og har fatt dekket deler av sine faste kostnader i perioden gjennom kompensasjonsordningen.

Konsernet har også fått støtte gjennom to ulike lønnstilskuddsordninger, redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin og et engangsbeløp pr ansatt for å ta tilbake permitterte ansatte i lønnet arbeid.

Omsetningstilskudd serveringssteder

Stortinget vedtok 19.12.2020 en bevilgning p 250 mill, kroner til de hardest rammede kommunene slik at disse gis et økonomisk handlingsrom til kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale smittevernstiltak. Oslo kommune mottok kr. 78.52 mill, til fordeling.

Bystyret vedtok at den forventede støtten skulle gis til serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo kommune. Det ble vedtatt at midlene skulle fordeles ut fra hva virksomhetene har meldt inn som forventet omsetning av alkohol i 2020. Det ble vedtatt en minste utbetaling p kr. 30 000 og en øvre grense på kr. 250 000.

Redusert arbeidsgiveravgift
Arbeidsavgiften ble redusert med fire prosentenheter for 3. termin (mai og juni) 2020. Videre fikk virksomheter med ansatte i sone V tilsvarende fire prosentenheter i engangsstøtte.

Kompensasjonsstøtte:
Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan f kompensasjon fra staten til dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

"Mottatt tilskudd etter lov 17. april 2020 nr. 17 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall p grunn av koronavirusutbruddet er skattepliktig virksomhetsinntekt. Tilskuddet fastsettes på grunnlag av foretakets omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader i den måneden tilskuddet gjelder for, jf.lovens § 5 første ledd."

Lønnstilskudd
Fra og med 2. oktober 2020 ble det innført en ordning hvor arbeidsgivere kunne søke om lønnstilskudd for månedene juli og august 2020, for hente tilbake permitterte ansatte til lønnet arbeid. Ordningen er senere utvidet til gjelde for oktober, november og desember 2020. Tilskuddsordningen gjelder for enkeltpersonforetak, selskaper, samt stiftelser, foreninger og frivillige organisasjoner som ikke har næringsvirksomhet som formål og som omfattes av sktl. § 2-32.

Mottatt tilskudd

Konsernet har i 2020 mottatt totalt 21,8 mill kr. i ulike tilskudd. Tilskuddet er regnskapsført etter kontantprinsippet, og klassifisert som følger:

LønnsreduksjonAnnen omsetningSum
Lønnstilskudd permitterte ansatte1 703-1 703
Redusert arbeidsgiveravgift 3. termin7 346-7 346
Tilskudd omsetningsstøtte Oslo Kommune-522522
Tilskudd kompensasjonsordning-12 21612 216
Sum tilskudd9 04912 76821 187

Note 29 - Betingede forpliktelser

Konsernet har ingen kjente forpliktelser som ikke er innregnet i balansen pr 31.12.20