Hav og himmel

Årsregnskap (mor)

Last ned rapporten:

Last ned årsregnskap (mor)(pdf)

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnaderNote20202019
Annen driftskostnad 331 499402 816
Sum driftskostnader 331 499402 816
Driftsresultat -331 499-402 816
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap44 633 2040
Renteinntekt fra foretak i samme konsern402 316 044
Annen renteinntekt 5496 290
Rentekostnad tiL foretak i samme konsern44 302 2540
Annen rentekostnad 3 0841 261
Resultat av finansposter 328 4152 321 073
Ordinært resultat før skattekostnad -3 0841 918 256
Skattekostnad på ordinært resultat70422 016
Ordinært resultat -3 0841 496 240
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Årsresultat -3 0841 496 240
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 01 496 240
Overført fra annen egenkapital 3 0840
Sum overføringer -3 0841 496 240

Balanse

Note20202019
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i annet foretak i samme konsern3368 086 008368 086 008
Sum finansielle anleggsmidler 368 086 008368 086 008
Sum anleggsmidler 368 086 008368 086 008
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 16 25018 678
Konsernfordringer44 780 247146 010
Sum fordringer 4 796 497164 688
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l 307 908211 313
Sum omløpsmidler 5 104 405376 001
Sum eiendeler 373 190 413368 462 009
Egenkapital og gjeldNote20202019
Innskutt egenkapital
Aksjekapital2444 730444 730
Egne aksjer2, 6-6 300-6 300
Overkurs6118 446 731118 446 731
Sum innskutt egenkapital 118 885 161118 885 161
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital6-9 281 106-9 278 022
Sum opptjent egenkapital -9 281 106-9 278 022
Sum egenkapital 109 604 055109 607 139
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til selskap i samme konsern4263 475 108258 402 854
Sum annen langsiktig gjeld 263 475 108258 402 854
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 81 2500
Betalbar skatt70422 016
Annen kortsiktig gjeld 30 00030 000
Sum kortsiktig gjeld 111 250452 016
Sum gjeld 263 586 358258 854 870
Sum egenkapital og gjeld 373 190 413368 462 009
Signaturer

Indirekte kontantstrøm

20202019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad-3 0841 918 256
Periodens betalte skatt-422 0160
Endring i leverandørgjeld81 250-81 250
Endring i andre tidsavgrensningsposter-4 631 80939 894 910
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-4 975 65941 731 916
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld5 072 254258 402 854
Innbetalinger av egenkapital072 896 916
Kjøp egne aksjer0-1 192 101
Utbetaling av utbytte0-375 000 000
Innbetalinger av konsernbidrag0445 670
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter5 072 254-44 446 660
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter96 595-2 714 744
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse211 3132 926 057
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt307 908307 908

Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at Ledelsen må utøve skjønn.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfatter til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetates i løpet av ett år. For gjeld er anatoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved end ring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i andre selskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjelLer som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeLler som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitaten, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betatbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betatbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt).

Egne aksjer
Ved titbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inktusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Pålydende av egne aksjer presenteres på egen linje under aksjekapitalen, mens vederlag utover påtydende reduserer annen egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resuttatført, men føres mot egenkapitalen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstitlingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende Løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere mm

AksjekapitalAntall*PålydendeBalanseført
Ordinære aksjer444 730 0650,001444 730
Aksjonærer: Antall aksjerEierandel
Norvestor VII, L.P 262 547 73859,0 %
Jon Invest AS v/Jan Otto Klausen 27 167 7416,1 %
AveTrebuaAS 25 167 7415,7%
Erland Invest AS 25 167 7415,7 %
Vida holding AS v/Per Åge Sandnes 18 000 0004,0 %
Vissit AS v/Tor Rønhovde 10 365 3002,3 %
4service Holding AS** 6 299 7541,4 %
Villa & Co AS 6 250 0001,4%
Sum 380 966 01585,7%
Øvrige (eierandel < 1 %) 63 764 05014,3 %
Totalt antall aksjer 444 730 065100,0 %

*Balanseført aksjekapital er kr 444 730. Selskapet har en aksjeklasse, og alle aksjer har Lik stemmerett.

**4service Holding AS har pr 31.12. 2020 totalt 6299754 egne aksjer, noe som utgjør 1,4% av aksjekapitalen og er uendret fra 31.12.2019

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder

NavnTittelAksjerAndel
Eva Marie Helen AubertStyremedlem25 167 7415,7 %
Per Åge SandnesStyremedlem18 000 0004,0 %
Tor RønhovdeKonsernsjef10 365 3002,3%
Ståle Kolbjørn AngelStyremedlem3 500 0000,8 %

Note 3 Investering i datterselskap

Investeringene i datterselskap og tilknyttet selskap virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden.

SelskapForretningskontorEier-/stemmeandel
4Service Gruppen ASEtterstad100%
Datterdatter selskap
4Service ASEtterstad100%
4Service Landanlegg ASEtterstad100%
4Service Offshore ASEtterstad100%
4Service Offshore Hotels ASEtterstad100%
4Service FS ASEtterstad100%
4Service Facility ASEtterstad100%
4Service Eir Camp ASBergen100%
4Service Catering ASEtterstad100%
Lahaugmoen Innkvartering ASEtterstad70%
Underkonsern
4Service Eir Renhold AS (mor)Etterstad100%
Ren Pluss Eiendom AS (datter)Etterstad100%
Tilknyttet selskap
Viken Innkvartering ASEtterstad50%
Ørin Overnatting ASVerdal34%
Flesland Innkvartering ASEtterstad33%

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 20202019
Konsernfordringer 4 780 247146 010
Gjeld 20202019
Annen gjeld fra 4Service Gruppen AS 263 475 108258 402 854

Konsernbidrag med skattemessig virkning på kr 4 633 204 er fra 4Service Gruppen AS og inngår i konsernfordringer.

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Ytelser til ledende personerStyret
Styrehonorar (eksl. aga)250 000
Sum250 000

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP
Selskapet har ikke ansatte så det har ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 226 918,- eksl.mva. Av dette utgjør kr 132 000 revisjon av årsregnskap og kr94918 godtgjørelse for andre tjenester.

Note 6 Egenkapital

AksjekapitalEgne aksjerOverkursAnnen egenkapitalSum egenkapital
Pr 01. 01 444 730-6 300118 446 731-9 278 022 109 607 139
Årets resultat -3 084-3 084
Pr 31.12444 730-6300118 446 731-9 281 106109 604 055

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad20202019
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt0422 016
Endring i utsatt skattefordel00
Skattekostnad ordinært resultat0422 016
Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt-3 0841 918 256
Permanente forskjeller3 0840
Skattepliktig inntekt01 918 256
Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat-1 019 305422 016
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag1 019 3050
Sum betalbar skatt i balansen0422 016
Beregning av effektiv skattesats
Resultat før skatt-3 0841 918 256
Beregnet skatt av resultat før skatt-678422 016
Skatteeffekt av permanente forskjeller6780
Sum0422 016
Effektiv skattesats0,0 %22,0 %